Remisser & Policyförslag

En av 2030-sekretariatets viktigaste uppgifter är att granska och återkoppla på remiss- och policyförslag från regeringen och svenska myndigheter och de viktiga konsultationer som EU regelbundet publicerar. Ibland går vi i förväg med egna förslag.

Pågående remisser

 

Besvarade remisser 2023

Remiss av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon
Vårt svar: Remittering av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon KN2023/04268 – remissvar från 2030-sekretariatet

Remiss av promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS
Vårt svar: Remissvar: Promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel
Vårt svar: Remiss av prememorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Remiss om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt tyggodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet
Vårt svar: Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typ- godkännande av system, komponent och separat teknisk en- het diarienummer TSF 2020-129.

Remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv

Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon
Vårt svar: Remissvar förslag om koldioxidnormer för tunga fordon Diarienummer: KN2023/02790

Remiss av Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar: Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

Remiss av Energimyndighetens rapport – Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp
Vårt svar: 2030-sekretariatet: Remissvar Regeringsuppdrag – Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp

Remiss av Ds 2022:27 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken
Vårt svar: Remissvar Nya trafikförsäkringsregler

Förslag om regeländringar för A-traktorer skickas på remiss
Vårt svar: Remiss av Transportstyrelsens promemoria Upp- drag att utreda regler för A-traktorer

Remiss av promemorian ”Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs och vattenbruk”
Vårt svar: Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs och vattenbruk

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen, Fi2022/03172
Vårt svar: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Besvarade remisser 2022

Remiss – Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, M2022_01830 Se även utredningen här 
Vårt svar: Lokal och regional klimatomställning – underlag inför en klimatpolitisk handlingsplan 2023

Remiss – Promemoria 2022:10 Näringslivets klimatomställning
Vårt svar: Näringslivets klimatomställning: Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

Remiss – Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning
Vårt svar: Trafikanalys Rapport 2022:14 – remissvar från 2030-sekretariatet

Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige
Vårt svar: VTI – Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Count your transport emissions – ‘CountEmissions EU’
Vårt svar: 2030-sekretariatet – CountEmissions EU

Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet M2022/01364
Vårt svar: Klimaträttsutredningen, Diarienummer M2022/01364, remissvar 2030-sekretariatet

Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter Diarienr: I2022/01472
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Remiss av promemorian Bibehallet-reseavdrag-med-vissa-forstarkningar-for-arbetsresor-med-bil, Diarienr Fi2022/02813
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar reseavdrag

Remiss av SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system, Diarienr: Fi2022/01180
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Godstransporter på väg

Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck
Diarienr M2022/00841
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Miljömålsberedningen

Remiss av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon M2022/01112
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remiss av Trafikverkets förslag Förlängd och breddad ekobonus Diarienummer: I2022/00618
Vårt svar 2030-sekretariatet remissvar förlängd och breddad ekobonus I2022-00618

Remiss av promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader Dnr: I2022/00901
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar kompensation för höga drivmedelspriser dnr I2022-00901

Remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar Dnr I2022/00150
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Promemorian Parkering av elsparkcyklar dnr I2022-00150

Remiss av ändringen i förordningen om klimatbonusbilar Dnr M2022/00498
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel – Regeringen.se Dnr Fi2022/01024
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar på Tillfälligt sänkt skatt på bensin och drivmedelspris Fi2022-01024

Remiss på promemorian Pausad reduktionsplikt bensin och diesel 2023 Dnr I2022/00725
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar reduktionsplikt Dnr I2022-00725 

Remiss av Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra drivmedel med B-körkort Dnr  I2021/02956
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Bkörkort för elfordon I2021_02956

Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 – Regeringen.se (I2021/02884)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 I2021-02884

Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.
Vårt svar:  2030-sekretariatets remissvar på promemoria Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel I2021 03379

Revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.
Vårt svar: Remissvar 2030-sekretariatet byggnaders energiprestanda

EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet  
Vårt svar: The Swedish 2030-secretariat comments on the Green Mobility package

Finansdepartementets promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460)
Vårt Svar: 2030-sekretariatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för arbetsresor Fi2021-03460

Finansdepartementets förslag om sänkt skatt på bensin och diesel – Regeringen.se(Fi2021/03918).
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på promemoria Sänkt energiskatt på bensin och diesel Fi2021 03918

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (Fi2021/03348).
Vårt svar: 2030-sekretarriatets remissvar Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Remiss av promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering(Fi2021/03915)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Remiss av transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar(I2021/02587)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

EU:s Fit for 55 och Taxonomin

Här ingår en lång rad remisser  på EU:s förslag till reviderade direktiv i klimatpaketet Fit for 55. 2030-sekretariatet besvarar både till svenska regeringen, och i de konsultationer EU-kommissionen öppnar för.

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on Revision of the energy tax directive

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime.: Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa br änslen:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on deployment of alternative fuels infrastructure,

Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation: The Swedish 2030-secretariat comments on RefuelAviation Directive

Besvarade remissvar 2021

Förslag för Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet. Vårt remissvar:

På utredningen: Stärkt planering för en hållbar utveckling har vi skickat följande remissvar (för nedladdning): Finansdepartementet Fi2021-01486 2030-sekretariatet remissvar SOU2021-23 Stärkt planering för en hållbar utveckling

På utredning: Remittering av betänkande SOU 2021:48 Utfasningsutredningen – Regeringen.se har vi skickat följande remiss svar: 2030-sekretariatet remissvar utfasningsutredningen

2030-sekretarriatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Fi2021-01840

2030-sekretariatet remissvar CVD Dnr I2021 00867

2030-sekretariatet remissvar SOU2020-22 Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon 20210603

2030-sekretariatet remissvar CEEAG N2021:01802Energimyndigheten: remiss om nya hållbarhetsföreskrifter

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EUs gröna taxonomiförordning Fi2021 01011

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.

2030-sekretariatet remiss svar Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Inbjudan att lämna externa synpunkter på uppdaterade och delvis nya hållbarhetskrav för drivmedel.

2030-sekretariatet kommentarer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för drivmedel

Remiss av Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna
Direktlänk till 2030-sekretariatets remissvar här
Dnr: I2020/01324

Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Remiss av reduktionsplikten för bensin och diesel, kontrollstation

Direktlänk här: 2030-sekretariatet remissvar Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Dnr: I2020/03425.

Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2022-2033 och 2022-2037

Direktlänk här: Inriktningsunderlag nationell plan remissvar 2030-sekretariatet, i2020/02739

Dnr.: I2020/02739.

Besvarade remisser 2020

Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

2030-sekretariatet remissvar Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

2030-sekretariatet remissvar Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020-XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon,Dnr 287 2020

2030 sekrekretariatet Remissvar kring Miljödepartementets förslag Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (M202001180R)

2030-sekretariatet remissvar Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Fi2020 04288

Konsultationer i EU

Vi lyfter fram de viktigaste, men alla konsultationer publiceras löpande här. De svar vi skriver ligger sedan synliga i ”feedback”-listan vid konsultationerna.

Remisser