Remisser & Policyförslag

En av 2030-sekretariatets viktigaste uppgifter är att granska och återkoppla på remiss- och policyförslag från regeringen och svenska myndigheter och de viktiga konsultationer som EU regelbundet publicerar. Ibland går vi i förväg med egna förslag.

Pågående remisser

Sveriges uppdaterade, integrerade nationella energi- och klimatplan (NEKP)
Vårt svar: 2030-sekretariatets yttrande gällande Sveriges nationella klimat- och energiplan (NEKP).

Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025
Vårt svar: Remissvar – Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Remiss gällande Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037, rapport 2024:003
Vårt svar: Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037, LI2023/03919, remissvar från 2030-sekretariatet

EU’s Car Labelling Directive Evaluation – call for evidence
Vårt svar: Response from the Swedish 2030-secretariat

Remiss av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon
Vårt svar: Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon Fi2024/00720 – remissvar från 2030-sekretariatet

Kommissionens meddelande om EU:s kommande klimatmål för 2040 samt Kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning, KN2024/00503
Vårt svar: Remissvar: Kommissionens meddelande om EU:s kommande klimatmål för 2040 samt Kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning, KN2024/00503

Remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar: Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläpps-handelssystem

Förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Se utdrag A och utdrag B för förtydligande.
Vårt svar: Förordning om ändring i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Regeringens Klimatpolitiska handlingsplan
Vårt svar: Bedömning och förslag från 2030-sekretariatet

Införande av Miljözon klass 3 i området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen (Dnr KS 2023/1449)
Vårt svar: Införande av Miljözon klass 3, remissvar från 2030-sekretariatet – LI2023/03543

Besvarade remisser 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag om reviderat direktiv om intermodal transport
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Intermodala transporter

Remiss av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon
Vårt svar: Remittering av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon KN2023/04268 – remissvar från 2030-sekretariatet

Remiss av promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS
Vårt svar: Remissvar: Promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel
Vårt svar: Remiss av prememorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Remiss om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt tyggodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet
Vårt svar: Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typ- godkännande av system, komponent och separat teknisk en- het diarienummer TSF 2020-129.

Remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv

Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon
Vårt svar: Remissvar förslag om koldioxidnormer för tunga fordon Diarienummer: KN2023/02790

Remiss av Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar: Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

Remiss av Energimyndighetens rapport – Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp
Vårt svar: 2030-sekretariatet: Remissvar Regeringsuppdrag – Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp

Remiss av Ds 2022:27 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken
Vårt svar: Remissvar Nya trafikförsäkringsregler

Förslag om regeländringar för A-traktorer skickas på remiss
Vårt svar: Remiss av Transportstyrelsens promemoria Upp- drag att utreda regler för A-traktorer

Remiss av promemorian ”Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs och vattenbruk”
Vårt svar: Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs och vattenbruk

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen, Fi2022/03172
Vårt svar: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Besvarade remisser 2022

Remiss – Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, M2022_01830 Se även utredningen här 
Vårt svar: Lokal och regional klimatomställning – underlag inför en klimatpolitisk handlingsplan 2023

Remiss – Promemoria 2022:10 Näringslivets klimatomställning
Vårt svar: Näringslivets klimatomställning: Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023

Remiss – Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning
Vårt svar: Trafikanalys Rapport 2022:14 – remissvar från 2030-sekretariatet

Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige
Vårt svar: VTI – Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Count your transport emissions – ‘CountEmissions EU’
Vårt svar: 2030-sekretariatet – CountEmissions EU

Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet M2022/01364
Vårt svar: Klimaträttsutredningen, Diarienummer M2022/01364, remissvar 2030-sekretariatet

Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter Diarienr: I2022/01472
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Remiss av promemorian Bibehallet-reseavdrag-med-vissa-forstarkningar-for-arbetsresor-med-bil, Diarienr Fi2022/02813
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar reseavdrag

Remiss av SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system, Diarienr: Fi2022/01180
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Godstransporter på väg

Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck
Diarienr M2022/00841
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Miljömålsberedningen

Remiss av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon M2022/01112
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remiss av Trafikverkets förslag Förlängd och breddad ekobonus Diarienummer: I2022/00618
Vårt svar 2030-sekretariatet remissvar förlängd och breddad ekobonus I2022-00618

Remiss av promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader Dnr: I2022/00901
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar kompensation för höga drivmedelspriser dnr I2022-00901

Remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar Dnr I2022/00150
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Promemorian Parkering av elsparkcyklar dnr I2022-00150

Remiss av ändringen i förordningen om klimatbonusbilar Dnr M2022/00498
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel – Regeringen.se Dnr Fi2022/01024
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar på Tillfälligt sänkt skatt på bensin och drivmedelspris Fi2022-01024

Remiss på promemorian Pausad reduktionsplikt bensin och diesel 2023 Dnr I2022/00725
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar reduktionsplikt Dnr I2022-00725 

Remiss av Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra drivmedel med B-körkort Dnr  I2021/02956
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Bkörkort för elfordon I2021_02956

Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 – Regeringen.se (I2021/02884)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 I2021-02884

Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.
Vårt svar:  2030-sekretariatets remissvar på promemoria Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel I2021 03379

Revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.
Vårt svar: Remissvar 2030-sekretariatet byggnaders energiprestanda

EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet  
Vårt svar: The Swedish 2030-secretariat comments on the Green Mobility package

Finansdepartementets promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460)
Vårt Svar: 2030-sekretariatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för arbetsresor Fi2021-03460

Finansdepartementets förslag om sänkt skatt på bensin och diesel – Regeringen.se(Fi2021/03918).
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på promemoria Sänkt energiskatt på bensin och diesel Fi2021 03918

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (Fi2021/03348).
Vårt svar: 2030-sekretarriatets remissvar Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Remiss av promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering(Fi2021/03915)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Remiss av transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar(I2021/02587)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

EU:s Fit for 55 och Taxonomin

Här ingår en lång rad remisser  på EU:s förslag till reviderade direktiv i klimatpaketet Fit for 55. 2030-sekretariatet besvarar både till svenska regeringen, och i de konsultationer EU-kommissionen öppnar för.

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on Revision of the energy tax directive

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime.: Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa br änslen:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on deployment of alternative fuels infrastructure,

Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation: The Swedish 2030-secretariat comments on RefuelAviation Directive

Besvarade remissvar 2021

Förslag för Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet. Vårt remissvar:

På utredningen: Stärkt planering för en hållbar utveckling har vi skickat följande remissvar (för nedladdning): Finansdepartementet Fi2021-01486 2030-sekretariatet remissvar SOU2021-23 Stärkt planering för en hållbar utveckling

På utredning: Remittering av betänkande SOU 2021:48 Utfasningsutredningen – Regeringen.se har vi skickat följande remiss svar: 2030-sekretariatet remissvar utfasningsutredningen

2030-sekretarriatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Fi2021-01840

2030-sekretariatet remissvar CVD Dnr I2021 00867

2030-sekretariatet remissvar SOU2020-22 Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon 20210603

2030-sekretariatet remissvar CEEAG N2021:01802Energimyndigheten: remiss om nya hållbarhetsföreskrifter

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EUs gröna taxonomiförordning Fi2021 01011

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.

2030-sekretariatet remiss svar Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Inbjudan att lämna externa synpunkter på uppdaterade och delvis nya hållbarhetskrav för drivmedel.

2030-sekretariatet kommentarer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för drivmedel

Remiss av Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna
Direktlänk till 2030-sekretariatets remissvar här
Dnr: I2020/01324

Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Remiss av reduktionsplikten för bensin och diesel, kontrollstation

Direktlänk här: 2030-sekretariatet remissvar Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Dnr: I2020/03425.

Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2022-2033 och 2022-2037

Direktlänk här: Inriktningsunderlag nationell plan remissvar 2030-sekretariatet, i2020/02739

Dnr.: I2020/02739.

Besvarade remisser 2020

Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

2030-sekretariatet remissvar Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

2030-sekretariatet remissvar Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020-XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon,Dnr 287 2020

2030 sekrekretariatet Remissvar kring Miljödepartementets förslag Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (M202001180R)

2030-sekretariatet remissvar Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Fi2020 04288

Konsultationer i EU

Vi lyfter fram de viktigaste, men alla konsultationer publiceras löpande här. De svar vi skriver ligger sedan synliga i ”feedback”-listan vid konsultationerna.

Remisser