2030-sekretariatet är starkt positiva till reduktionsplikt som verktyg för att påskynda omställningen till förnybara drivmedel, men menar att de nivåer som föreslås är allt för lågt satta för att vara en pådrivande kraft för ökad andel förnybart. Dessutom ges ingen långsiktig trygghet för marknaden, då målet för 2030 bara är indikativt, och det finns inte några nivåer angivna bortom 2020.

2030-sekretariatet har lämnat remissvar på regeringens förslag till förordning om reducerade växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen, den så kallade reduktionsplikten. Nedan sammanfattas 2030-sekretariatets övriga synpunkter på regeringens nuvarande förslag:

  • CO2-värdena bör ses över årligen, då klimatpåverkan kan skilja sig åt väsentligt från vad som skenbart är samma fossila drivmedel.
  • Reduktionspliktsavgifterna bör ses över periodvis för att bidra optimalt till omställningen. Detta bör också tydligt inkluderas i de kontrollstationer som aviserats.
  • Handelssystem. 2030-sekretariatet stödjer möjligheten att handla med överskott av uppnådd reduktion. Ett handelssystem borde dock, i likhet med handelsmodellen i Kaliforniens system Low Carbon Fuel Standard, kompletteras med myndighetskontroll för att säkerställa klimatnytta och integritet.

Läs remissvaret i sin helhet här.

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet