Detta är 2030-sekretariatet

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010.
Det är 2030-sekretariatets syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås.

Sverige är ett land med goda förutsättningar
Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Vi har en stark fordonsindustri, drivmedelsbolag som investerar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen och en världsledande telekomsektor. Lägg därtill en stark elkraftsindustri med nära nog fossilfri elproduktion så framstår framtiden som ljus. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt och för att nå klimatmålet är det fortfarande mycket som måste bli bättre.

2030-sekretariatet samlar partners inom de områden där vi måste förändras
Vi ser tre fokusområden för förändring som vi kallar det de tre Benen – Bilen, Bränslet och Beteendet. Inom 2030-sekretariatet samlas aktörer inom just de tre Benen som partners. Tillsammans är vi prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och politik. Vår utgångspunkt är att vi ska uppnå klimatmålet med maximerad klimatnytta och gynnsamma modeller för statskassan. Dessutom ska det generera positiva sidoeffekter i form av nya arbetstillfällen, en stärkt svensk fordons- och drivmedelsindustri, bättre luftkvalitet, folkhälsa och attraktivare städer.

Fullständig transparens i genomförandet
För att uppnå klimatmålet krävs det att vi gör löpande uppföljningar och genomförandeanalyser som visar hur långt vi nått, vart vi måste höja tempot och hur vi kan lära av lyckade exempel. Detta gör vi med kommunala och nationella indikatorer för såväl Bilen, Bränslet som Beteendet. På så vis kan vi i realtid se hur långt vi har kvar till målet. Indikatorerna redovisas öppet så att alla kan ta del av dem.

Den 16 december 2013 presenterades den så kallade FFF-utredningen, Fossilfritt på väg, för Sveriges regering. Här preciserades målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta som regeringen slagit fast redan 5 år tidigare. Samma dag grundades även 2030-sekretariatet med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås. Vi är en ”coalition of the willing”, en samling aktörer som verkar för ett politiskt beslutat mål. Så enkelt är det. 2030-sekretariatet är oberoende från tekniklösningar eller politiska kopplingar. 2030-sekretariatet är inte vinstdrivande, ingen utdelning görs utan alla intäkter skall användas för ändamålet.

 

Kontakta oss!