Detta är 2030-sekretariatet

Sveriges klimatpolitiska ramverk slår fast att klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ska ha minskat med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Samma år ska EU:s Fit for 55 uppfyllas, med långtgående krav på Sverige att minska klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi. 2030-sekretariatet bidrar till att klimatmålen uppnås, på ett kostnadseffektivt, näringslivsvänligt sätt som gagnar hela landet, ger positiva sidoeffekter och inspirerar omvärlden. Dessutom ska 2030-måluppfyllelsen lägga grunden för de långsiktiga klimatmålen, nettonoll nationellt 2045 och på EU-nivå 2050.

Sverige är ett land med goda förutsättningar

Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Vi har en stark fordonsindustri, en nästan helt fossilfri elsektor med snabb tillväxt inom sol och vind, en ökande produktion av förnybara och hållbara drivmedel, och en världsledande telekomsektor. Men en god grund att stå på betyder inte att vi når ända fram – vi behöver jobba systematiskt, samordnat och på bred front för att klara målen.

En bred enighet för måluppfyllelse

2030-sekretariatet samlar partners inom de områden som är centrala för skiftet – Bilen, Bränslet och Beteendet. Vi är en ”coalition of the willing”, som gemensamt agerar prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och politik.

Fullständig transparens i genomförandet

För att uppnå klimatmålet krävs det att vi gör löpande uppföljningar och genomförandeanalyser som visar hur långt vi nått, vart vi måste höja tempot och hur vi kan lära av lyckade exempel. Detta gör vi med kommunala och nationella indikatorer för såväl Bilen, Bränslet som Beteendet. På så vis kan vi i realtid se hur långt vi har kvar till målet. Indikatorerna redovisas öppet så att alla kan ta del av dem.

2030-sekretariatet grundades den 16 december 2013, samma dag som FFF-utredningen, Fossilfrihet på väg, presenterades för Sveriges regering. Vi är oberoende från tekniklösningar eller politiska kopplingar. 2030-sekretariatet bedrivs som aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning för att tydliggöra att alla intäkter används för att 2030-målen ska nås. Det är vårt existensberättigande och mål.

Välkommen att medverka!