Så har vi äntligen fått ett par förslag om hur fordonsdelning ska gynnas. SOU 2020: 22 skulle undersöka dels om sänkt moms på bildelning kan genomföras, i andra hand hur parkeringsverktyget kan användas och så till sist införa en lagstadgad definition av begreppet, för att ytterligare kunna gynna delning av motorfordon.

Utredningen föreslår i korthet:

  • att definitionen av delningstjänster av motorfordon innefattar alla motorfordon som delas av en juridisk person, med en minimitid under en timme och där avtal inte krävs för varje tillfälle. Det innebär att ”vanlig” biluthyrning inte innefattas, och inte heller så kallad peer-to-peer uthyrning, som sker mellan privatpersoner i olika digitala plattformar. 
  • sänkt moms på dessa delningstjänster inte är förenligt med EU: s momsdirektiv, eftersom de inte kan anses räknas som transport med bagage, likt kollektivtrafik, taxi och flyg. Fordonsdelning kommer inte med en förare, och anses inte ha som primärt syfte att utföra en transporttjänst, utan snarare att hyra ut just ett fordon. Man åker inte buss eller taxi för åkandets skull, utan som ett sätt att ta sig dit man ska, är resonemanget 
  • att reservering av parkeringsplatser för specifika fordon, t ex från en viss bilpoolsleverantör, inte ska vara tillåtet på allmän platsmark, utan hänvisas till kvartersmark. Detta då det inte anses förenligt med gemensamma behov att ett enskilt företags fordon ska kunna få en reserverad plats på ytor som ska kunna nyttjas av allmänheten. Detta ska istället ske på kvartersmark. 
  • att reservering av parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark kan genomföras regleras i lokala trafikföreskrifter, dvs. prövas av varje enskild kommun. Detta ska möjliggöras genom en ändring i trafikförordningen. 
  • samt att en informationskampanj ska genomföras av Trafikverket för att lyfta fram fördelarna med fordonsdelning, i syfte att främja klimatmålen. 
2030-sekretariatet anser att förslagen är onödigt problemfokuserade. I en tid då klimatarbetet behöver ledarskap och mod, ser utredningen för många hinder. 2030-sekretariatet vill därför rucka på invanda föreställningar och upplysa om nya sätt att tänka och tolka lagtexterna som istället kan hjälpa riksdag och regering att ta ställning i frågorna – så att de blir den inkörsport till ökad delning av fordon som klimatmålen kräver.

 

  • Låt alla fordon som delas utan förare vara delningsfordon – eller räkna in den som en del av kollektivtrafiken. Fordon som delas mellan privatpersoner och som hyrs ut genom en hyrbilsfirma är viktiga komplement till fordonspooler, bygger på existerande fordon och kan ersätta behov av egen bil, med olika upplägg beroende på behov. För p-2-p uthyrning kan en stimulans för uthyrning av fossilfria fordon behövas då personbilsparken idag är till största delen fossildriven. 
  • Fordon som hyrs ut utan förare hyrs sällan ut för själva fordonets skull utan för att utföra det som kollektivtrafiken inte klarar, och räknas dit redan idag genom t ex samarbeten mellan bilpooler och bussbolag – därför kan de också räknas som kollektivtrafik och av den anledningen få lägre moms. Precis detta gjorde Belgiens finansministerium redan år 2016, vilket också gav tjänsterna den lägre momsen. 
  • Irland har näranog halverad moms på korttidsuthyrning än långtids, kan de tolka lagen fördelaktigt för mer delning, så kan vi! Dessutom är momsdirektivets omfattning under diskussion i EU nu, åk ner och hjälp EU fatta kloka beslut!
  • Bra att en kommun iallafall ska få möjlighet att pröva att platser ska få reserveras till delade fordon överlag genom reglering i lokala trafikföreskrifter. Nu får vi hoppas att kommunerna samordnar sig så att villkoren blir lätta för delningsaktörerna att förstå – och varför inte gå ett steg längre och göra en modigare tolkning av begreppet gemensamt behov? Då skulle även specifika bilpoolsbilar kunna få reserverade platser på allmän platsmark. Vartannat hushåll i flerbostadshus äger inte bil och nyttan i en tid då klimatarbetet behöver skyndas på, borde vara minst lika stor av att delade fordon främjas med detta kraftfulla verktyg. 

Läs utredningen SOU 2020:22 här

Läs debattartikeln i Baromentern, publicerad 28 maj, här

 

 

ANNA LINDÈN
2030-sekretariatet