Varmt välkommen tillbaka till en intensiv och viktig höst för klimatfrågorna både i Sverige och globalt. Regeringen ska leverera besked för mandatperiodens klimatpolitiska riktning och hösten kantas av viktiga möten, deadlines och händelser som är centrala att känna till. Här är några av hösten viktigaste frågor och händelser:

Politisk analys

Vi på 2030-sekretariatet ger vår politiska nulägesanalys med några av höstens viktigaste frågor för transportsektorns fortsatta klimatomställning. Läs analysen här!

Näringslivets prioriteringar

Transportsektorns aktörer vill se en effektiv, snabb omställning med långsiktiga spelregler. Näringslivet står enat bakom 2030-målet, som också har brett folkligt stöd.

Professor John Hassler som har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska klimatpolitiken i perspektiv av EU:s Fit for 55 framhåller att den europeiska klimatpolitiken ställer tuffa krav på Sveriges utsläppsminskningar, och lyfter fram näringslivet och transportsektorn som centrala för Sveriges klimatpolitik.

Men från ord till handling: hur skalar vi upp produktionen av hållbart flygbränsle? Vad sker med transportsektorns omställning när politiken ritar om spelplanen? Hur effektiviserar vi våra godstransporter? Hur garanterar vi rätt kompetensförsörjning, snabbar på tillståndsprocesserna, och när blir elbilarna en tillgång i energisystemet?

Det är några av utgångspunkterna när transportbranschens aktörer själva lyfter fram sina prioriterade frågor för transportsektorns klimatomställning, visar på hinder och levererar konkreta lösningar. Se alla seminarier från 2030-arenan här.

Kalender – i urval

Läs 2030-sekretariatets kommenterande artikel här.

25 augusti: Sänkt reduktionsplikt, sista datum för remissvar, med proposition i september

8 september: Remiss av ”Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg”

12–13 september: Riksdagsårets öppnande och första partiledardebatt

17–24 september: FN:s klimat – och högnivåvecka

20 september: Budgetproposition presenteras, läs 2030-sekretariatets första medskick här

6 oktober: Deadline Remissvar på förändringar av EU:s utsläppshandelssystem ETS

16 oktober: John Hasslers utredning presenteras

31 oktober: Deadline Rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

30 november: Deadline: En nationell bioekonomistrategi

30 november – 12 december: COP28

December: Regeringens klimatpolitiska handlingsplan, regleringsbrev, ägardirektiv

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet