Nettonoll 2035. Finlands klimatmål är världens tuffaste, med Sverige som god tvåa. Vi är bland varandras viktigaste handelspartners med nära band och en rad nationella likheter. I denna PM fokuserar vi på transportsektorns omställning i Finland, med särskilt fokus på städernas arbete. Vår rundresa visar på flera klimatgodbitar som Sverige och andra länder kan lära av, med sju områden att särskilt fokusera på: 

  1. Skärpta klimatmål. Finland ska bli klimatneutralt 2035, tio år före Sverige, och åtskilliga finska städer ska bli klimatneutrala 2030 eller tidigare. Sverige som land och svenska kommuner bör skärpa sina mål, vilket också är vad Finland och dess kommuner stegvist gjort, i linje med Parisavtalets krav på successiva skärpningar
  2. Effektivare byggprocesser. Tammerfors sätt att få samtliga aktörer ansvariga för spårvägskonstruktionens budget och tidsplan är värt att studera närmare för staten, Trafikverket och de kommuner och regioner som planerar större infrastruktursatsningar.
  3. Förtätning och biloberoende. Helsingfors fokus på att staden ska vara så väl sammankopplad och förtätad att ingen ska behöva bil, är ett inspirerande komplement till Sveriges starka fokus på regionförstoring.
  4. Deltagandeprocesser. Helsingfors sätt att ta fram sin klimatplan i en helt öppen process, online och med workshops, skapar delaktighet och ger input som kan vara relevant också för svenska aktörer.
  5. Parkeringsförmåner. Vasa gynnar biogasbilar genom att reservera särskilt attraktiva parkeringsplatser, ett verktyg med hög synlighet och minimal kostnad som svenska kommuner också bör få använda – det kräver dock en förändring av Sveriges uråldriga parkeringslagstiftning.
  6. Innovativ delningsekonomi. Lahtis skidpool fick global uppmärksamhet och satte fokus på hur mycket av våra transporter som kan delas snarare än att vara i var mans ägo. Liknande initiativ vore intressanta att se från svenska kommuner.
  7. Vintercykling. Lahti och Helsingfors satsar särskilt på vintercykling, med nya sätt att skylta och underhålla cykelvägarna. Enligt tankesmedjan Demos Helsinkis granskning är ökad cykling vintertid centralt för att medborgarna ska kunna vara i samklang med 1,5-gradersmålet.

Läs hela rapporten här

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet