2030-sekretariatet har lämnat remissvar på Finansdepartementets förslag för en ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

I sin remiss skisserar Finansdepartementet en avståndsbaserad skattemodell för tung lastbilstrafik. Förslaget är delvis nytänkande, och ger lägre skatt för fordon  som drivs med alternativa bränslen, eller transporter utanför tätort. Genom en sändare i varje fordon följs transportmönstret upp. Remissen saknar detaljerade beskrivningar eller konsekvensanalys, men är ett intressant förslag som 2030-sekretariatet kommer att följa.

2030-sekretariatets kommentarer på förslaget i sammanfattning:

  • Vi är i grunden skeptiska mot en avståndsbaserad avgift i ett glest befolkat, avlångt land – särskilt när det inte är avståndet utan tekniken och drivmedelsvalet som avgör hur stor transportens klimat- och miljöpåverkan blir.
  • De kompletterande hänsyn som föreslås är en absolut lägstanivå för att påskynda en omställning till hållbara transporter och inte negativt drabba delar av landet med långa avstånd.

 

  • Vi är mycket positiva till en geografisk differentiering vilket gynnar lands/glesbygd i Sverige, och tror på att hålla det relativt enkelt.
  • Vi bedömer att det åtminstone på kort sikt är begränsat hur stor potentialen är för överflyttning mellan lastbil och järnväg; stora delar av järnvägsnätet är i stort sett fullbelagt. Därför är en utformning som gynnar överflyttning till sjöfart prioriterad, och avgiften bör i övrigt syfta till effektivare lastbilstrafik snarare än överflyttning till andra transportslag.
  • Vi saknar ett erkännande av den klimat- och ofta hälsofördel som ett skifte till biodrivmedel och eldrift för med sig.
  • Vi delar inriktningen att avgiften bör gälla för lastbilar med totalvikt på över 3,5 ton, där en väsentligt högre gräns än så skulle riskera leda till fler lastbilar totalt sett.
  • Andelen utländska åkerier ökar i Sverige. Detta är inte nödvändigtvis ett problem om miljö- och sociala villkor uppfylls. Det föreslagna systemet leder till likställda krav.

Läs remissvaret i sin helhet här.

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet