Låt oss påverka i Bryssel

I BRYSSEL STIFTAS SVENSKA LAGAR

Beslut i EU fattas av tre olika aktörer. Kommissionen, som leds av en ordförande och ett kollegium av 21 kommissionärer som ansvarar för var sitt område. De initierar förslag som presenteras för EU parlamentet, de folkvaldas församling. Men när parlamentet väl röstat, skall även rådet godkänna. I rådet sitter de olika medlemsländerna.

I EU fattas flera direktiv som sedan styr medlemsländernas lagstiftning. Man säger att ett direktiv skall ”införas i medlemslandets lag” senaste 18-24 månader efter att den beslutats. Men innan ett beslut tas i Bryssel har det föregåtts av mer eller mindre offentliga diskussioner under flera år. Det som börjar med ett förslag från en grupp tjänstemän kan utvecklas till ett direktiv som styr det mesta inom ett område.

På transportområdet finns flera direktiv som har en kraftig påverkan på den svenska omställningen av transportsektorn. Det är viktigt att påverka tidigt, ibland behöver man vara påverka 3-5 år innan ett direktiv presenteras för beslut.

Vi beskriver nedan de viktigaste direktiven kring omställningen av transportsektorn, alla en del av EUs klimatpaket Fit for 55. Vi länkar vidare till en webbplats som beskriver vad man vet om utvecklingen.

2030-sekretariatet deltar ofta i olika sammanhang i EU, våra partners är minst lika aktiva, och tillsammans har vi beslutat ta fram en övergripande strategi som vi hoppas skall bidra till att stärka de svenska positionerna i EU. Vi utgår från var kanske fem år fram i tiden, och spårar sedan tillbaka i de olika direktiven var vi bör påverka. Till strategin kopplar vi strategiska seminarier i Sverige och i Bryssel/Strasbourg, och möten med beslutsfattare på plats.

Våra övergripande mål är transport- och klimatinriktade, helt oberoende av tekniska lösningar och politiska block.

  • Acceptans för biodrivmedel oavsett vilken råvara det kommer från, men med hårda krav på låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Se till klimatreduktion i bedömning av drivmedel – inte generation (reviderat REDII, statsstödsreglerna, energiskattedirektivet).
  • Öka andel biodrivmedel i transportsektorn i Förnybartdirektivet inom ramen för Green Deal
  • Inom direktivet för CO2 krav på fordon (lätta och tunga) är tailpipe utgångspunkten, med mycket små fördelar för biodrivmedel. Vi vill se Well-to-Wheels som utgångspunkt. Det nya förslaget föreslår att kraven på maximala utsläpp från nya bilar minskar med 55 procent från 2021 till 2030 och blir noll till 2035. Detta refereras till i RED II, Bränslekvalitetsdirektivet och skulle kunna införas i Clean Vehicle Directive
  • Indirect Land Use (ILUC) direktivet (2015) kom från en politiserad debatt kring biodrivmedel. Vi vill se en utveckling att arbeta mer med Land Use Change (LUC) där grödor bedöms utifrån direkt påverkan. En justerad odlingsmetod kan alltså ge positiv LUC. Detta berörs i ILUC directivet, REDII, samt i jordbrukspolitiken (CAP:en). Här ingår arbete med den revidering Kommissionen uppdragits att göra som en del av REDII (low ILUC risk/high ILUC risk).
  • Klimatrelaterade skatter i Energiskattedirektivet. Direktivet föreslår skatt på energibasis, och beroende på fossil kolhalt. Vissa biodrivmedel dåligt behandlade.
  • Utveckla och förstärk acceptansen för biodrivmedel i Clean Vehicle Directive. Idag bedöms fordonens utsläpp enligt utsläpp från avgasröret baserat på motsvarande fossilt bränsle.
  • Accelerera utvecklingen av Alternativbränsledirektivet. Här finns detaljerade krav på främst laddinfrastruktur och vätgasinfrastruktur.
  • Vi följer nära de två nya direktiven flygbränsledirektivet Refuel EU aviation och direktivet för maritima bränslen FuelEU Maritime Initiative.
  • Arbeta för en snabbare certifiering av blandbränslen och rena biobränslen inom ramen för standardiseringskommittén

Vi samlar våra remissvar kring EUs Fit for 55 här nedan. De har alla en gemensam inledning eftersom det är viktigt att se till helheten. Alla direktiv måste stötta varandra.

The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport

The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on deployment of alternative fuels infrastructure,

The Swedish 2030-secretariat comments on RefuelAviation Directive

Remisser