Regeringen föreslår skärpta krav på vilka bilar och lätta lastbilar statliga myndigheter får köpa, leasa och hyra. 2030-sekretariatets sammanställning visar att bara 51% av inköpta personbilar uppfyller miljökraven, 6% av de lätta lastbilarna. Här är myndigheterna som är sämst på att följa gällande regelverk.

16 FEB 2024 – PRESSMEDDELANDE

Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar slår fast att statliga myndigheter enbart ska köpa, leasa och hyra miljöbilar. Nu vill regeringen skärpa kraven så att enbart el- och gasbilar får väljas av myndigheterna; det finns el- och gasbilar i alla storleksklasser, med fyrhjulsdrift, möjlighet att dra tungt släp och med plats för många passagerare eller mycket gods – och dispens när inget passar.

2030-sekretariatet har granskat Transportstyrelsens senaste sammanställning av myndigheternas fordonsinköp, för 2022. Statliga myndigheter köpte och leasade 449 personbilar och 113 lätta lastbilar, 51% miljöbilar och 6% miljöklassade lätta lastbilar. Hade resten godtagbara skäl till undantag? Nej, andelen bilar med godtagbara skäl till avsteg var 4 %, för lätta lastbilar 1%. Resten var inte miljöbilar men borde ha varit det, slår Transportstyrelsen fast. De myndigheter som är sämst på att uppfylla förordningen är:

  • Statens Jordbruksverk: 0% uppfyllelse, 0 av 47 nya fordon, utan godtagbara skäl
  • Länsstyrelsen i Södermanlands län: 0% uppfyllelse. 0 av 5 nya fordon miljöbilar
  • Kronofogdemyndigheten: 5 % uppfyllelse. 1 av 19
  • Statens Fastighetsverk: 33% uppfyllelse. 3 av 9
  • Trafikverket: 62 miljöbilar av 152 nya bilar

Bland skälen som myndigheter angivit och Transportstyrelsen underkänt finns

  • Skogsstyrelsen: ”Vi har arbetsmarknadsuppdrag som sysselsätter arbetslösa från olika länder. Fordonet behövs för att kunna komma ut i skogen i sitt arbete”
  • Statens Fastighetsverk: ”Föraren är ofta ensamarbetande och av arbetsmiljöskäl bedöms vald bilmodell lämplig”
  • Trafikverket: ”Laddningsmöjlighet saknas där bilen är stationerad”
  • Uppsala universitet: ”I och med kriget i Ukraina och pandemin Covid-19 har det blivit svårare att göra nyinvesteringar i elbilar/gasbilar”.

16 statliga myndigheter har inte ens redogjort för sina fordonsval. Hit hör Upphandlingsmyndigheten och Brottsförebyggande rådet, Fjärde AP-fonden, Kommerskollegium, Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

– Varför kan just Länsstyrelsen i Södermanland inte köra på el eller gas när kollegorna i andra delar av landet kan? Varför kan inte Trafikverket etablera laddare för sina elbilar? Och varför följer inte Brottsförebyggande rådet gällande förordningar? Lika viktigt som att skärpa kraven blir nu att säkra att myndigheterna faktiskt följer de regler som gäller, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Ett antal myndigheter har dispens från miljökraven; samtliga ambassader, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket, utlandsmyndigheterna, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningens spaningsverksamhet och fordon anpassade för personskydd. 2030-sekretariatet påpekar att många svenska ambassader skaffar elbilar, och polis, tull och försvar i andra länder kör på el – med fortsatt rätt att söka dispens bör den generella kravlösheten slopas.

– Kristerssons regering påminner ständigt om att lagar och förordningar följs. Regeringen betonar att klimatomställningen ska gynna svensk konkurrenskraft, vilket förstås sker när bilar framförda på importerade fossila bränslen ersätts med fordon drivna med svensk el och biogas. Näringsminister Ebba Busch slår fast att elbilar inte får vara enbart för de rika, vilket visar på vikten av att myndigheter skapar en större marknad. Klimatminister Romina Pourmokhtari efterlyser en mångfald av mindre åtgärder för att uppfylla klimatmålen. Att statliga myndigheter följer redan beslutade lagar och förordningar vore en god början, avslutar Mattias Goldmann.

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet