BIOGASUTREDNINGEN FÖRESLÅR ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV, OCH UTMANAR MED ATT FÖRESLÅ ATT SÖKA ETT 10 ÅRIGT SKATTEUNDANTAG FRÅN EU. BRA TYCKER 2030-SEKRETARIATET, LÅNGSIKTIGHET BEHÖVS, OCH BORDE GÄLLA ALLA BIODRIVMEDEL.

2030-sekretariatet slår  fast att det inte finns någon motsättning mellan olika drivmedel som el, vätgas eller biogas. Det viktiga är hur mycket klimatpåverkande utsläpp, och annan miljöpåverkan, minskas i livscykeln, men även annan miljöpåverkan. Vidare bör drivmedel ses i samverkan med en drivlina. Klimateffektiva drivmedel och en energieffektiv drivlina ger de bästa alternativen. Generellt bör Sverige verka för att drivmedel bedöms ur ett Well-to-Wheels perspektiv, snarare än genom mätning i avgasröret.

I vårt remissvar omfattar benämningen biodrivmedel rinnande biodrivmedel, gasformiga biodrivmedel och el.

2030-sekretariatet har tagit del av Infrastrukturdepartementets förslag har följande kommentarer i sammanfattning. I huvudsak tillstyrker vi Biogasmarknadsutredningens förslag och bedömningar.

När det gäller biogasen, med alla de övriga nyttor den har för samhället, krävs styrmedel som belönar produktion och användning av en så klimatsmart och miljöanpassad produkt. Utredningen föreslår en ”uppsättning av premier” för produktion men detta är bara en del av lösningen, om än viktig för att balansera biogasens villkor mot inte minst de olika marknadsvillkor i EUs medlemsländer. 2030-sekretariatet tillstyrker utredningens förslag till Stödpaket I och Stödpaket II.

Vi menar att Regeringen parallellt måste verka för ett system där biodrivmedel gynnas generellt på bekostnad av de fossila, och att Regeringen verkar för att EU inför liknande system. Vi behöver ett system som gynnar alla de biodrivmedel som leder oss till målet.

 

 

Förlängningen av skattebefrielsen är en sådan åtgärd, där på kort sikt ett fortsatt undantag är nödvändigt, men där en långsiktig strategi som gynnar biodrivmedel är desto viktigare. Skattebefrielsen av biogasen på tio år är ett mycket bra första steg på en mer långsiktig inriktning. Detta stödjer 2030-sekretariatet starkt, men vi vill höja blicken även vidare, förbi 2030.

Utredningen föreslår att en myndighet skall hantera styrmedlen för biogasen. Samma myndighet måste ha en nära dialog och inflytande över utvecklingen inom EU. I EU stiftas många av de svenska lagarna, och ett styrmedel i Sverige måste anpassas till EUs regelverk.

En viktig fråga är EUs position att grödebaserade biodrivmedel skall begränsas. Detta gäller idag inte biogasen i Sverige, men kan göra det på sikt i Europa. Det är viktigt att klimatnytta snarare än ursprung avgöra biodrivmedlens möjligheter.

Utredningen noterar att andra stöd är viktiga som en del av lösningen. Om det inte finns fordon för gasdrift skapas ingen efterfrågan. Därför måste även fordonsstöd vägas in, och i en kommande avståndsbaserad fordonsskatt måste biodrivmedel premieras.

Svaret på remissen i sin helhet finner ni här: 2030-sekretariatet remissvar biogasutredningen 12019-034 74-E

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet