2030-sekretariatet har bett IVL Svenska Miljöinstitutet och Åsa Romson att granska huruvida ett fossilbilsförbud är möjligt, och om det finns andra sätt att uppnå klimatmålet om en fossilfri fordonsflotta år 2030.

 

Läs Åsa Romsons PM här

Se seminariet live och i efterhand på Fores Facebook.

Förord av Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz:

Det finns en tendens inom både politik och media att fastna för lösningar som låter bra i stunden. Men fungerar de, eller finns negativa effekter som inte var avsedda från början?

I Januariavtalet för samverkan mellan regeringen, centerpartiet och liberalerna anges att ”Från år 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar” och ”Ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade”. Liknande skrivningar finns i en rad länder: Norge, Nederländerna, Tyskland, Indien… Snarare i skepnaden av en inriktning, en vision eller ett mål än i formen av skarp lagstiftning, men likafullt pekar det tydligt på att åtskilliga länder varav flera EU-medlemmar vill fasa ut det fossila.

Förslagen om förbud mot bilar med förbränningsmotorer, ICE (Internal Combustion Engines) låter klokt och pekar förstås i en angelägen och viktig riktning. Vi måste bort från fossila drivmedlen för att klara klimatmålet för transportsektorn till år 2030 som sju av riksdagens åtta partier står bakom, de klimatmål EU enats om och det Parisavtal hela världen står bakom.

Men förbudet mot fossilbilar riskerar samtidigt att utesluta bilar som drivs med biogas, etanol eller biodiesel. Det är drivmedel som, om de tas fram på rätt sätt, kan minska bilens klimatpåverkande utsläpp med över 90 procent. Dessa drivmedel använder också förbränningsmotorn och skulle alltså drabbas vid ett förbud.

Mer centralt: Är ett förbud alls möjligt? Som medlemsland i EU har vi ju enats om fri rörlighet för varor som en av de centrala principerna alla ska hålla sig till.

Regeringen kommer längre fram att tillsätta en utredning kring dessa delar av Januariavtalet. Eftersom 2030, då fordonsflottan ska vara fossilfri, är blott 11 år bort – tillåt oss att förekomma denna. Vi bad IVL och Åsa Romson att granska om ett fossilbilsförbud är möjligt, och om det finns andra sätt att uppnå samma sak.

Vårt mål är tydligt: en utfasning av fossila drivmedel – men vi skall inte försvåra för våra vänner de förnybara drivmedlen, som är en nödvändig del i den snabba omställningen av transportsektorn. Inte heller ska vi i onödan slå pannan blodig och tappa värdefull tid för ett önskat förbud om det inte kan genomföras. Och omvänt; om vi bedömer att fossilbilsförbudet i nuläget inte är lagligt men är angeläget för att klara målet, så kan vi behöva arbeta för att ett sådant förbud blir tillåtet.

2030-sekretariatet kommer att, med IVL:s utredning i ryggen, arbeta på tre fronter i denna fråga:

1) EU-medlemstater ska få gå före med smart utformade förbud, som inte slår ut förnybara drivmedel.

2) Kommuner ska få gå före och i praktiken fasa ut fossila drivmedel genom krav på låga hälsopåverkande utsläpp från fordonen.

3) Befintliga styrmedel, särskilt reduktionsplikten och bonus-malus fordonsbeskattningen, ska bidra till att fossila drivmedel fasas ut till förmån för eldrift, biodrivmedel och minskad förbrukning.

Vi tackar IVL Svenska Miljöinstitutet och Åsa Romson för denna rapport och ser fram emot det fortsatta arbetet för fossilfria transporter!

Läs Åsa Romsons PM här:

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet