– Om utmaningar, framgångar, och hur en kommun kan få sina medborgare att vilja köra elbil

Kalmar kommun kammar hem guldmedaljen när Sveriges kommuner rankas för sitt arbete med att främja laddbara fordon. Vi frågade Kalmar hur de löst hinder på vägen, vad som motiverat dem att tidigt ta ett helhetsgrepp kring elektrifieringen och vilka insikter de vill dela med andra kommuner som står i startgropen.

En uppmaning på Kalmarsundsveckan, kommunens hållbarhetsvecka, om att kroka arm för att bli kommunen med högst andel bilar med förnybart drivmedel var startskottet. Det följdes upp av bl.a. två miljöbilsmässor för allmänheten med möjlighet att provköra fordon med el och biogas som visade sig vara ett tacksamt sätt att skapa intresse för att byta bort det fossila.

Elvira Laneborg, hållbarhetsstrateg på Kalmar kommun, berättar om kommunens elektrifieringsresa och vilka initiativ som varit avgörande för att nå långt på kort tid.

– När vi påbörjade arbetet handlade det om att sänka tröskeln för elektrifierade transporter. Allt var nytt och oprövat och vi styrdes inte av en allmän efterfrågan. Numera märker vi att behovet av laddinfrastruktur är tydligt, och vi arbetar istället för att kunna möta den växande efterfrågan. Vi ser det inte minst i nybilsförsäljningen där varannan bil som säljs nu är laddbar, säger Elvira Laneborg.

Hon lyfter fram två saker som varit avgörande för kommunens elektrifieringsarbete:

– Vi ser för det första att vi har en tydlig politisk vilja med ambitiösa miljö- och klimatmål. Det andra vi ser är att vi har realiserat målen i konkreta lösningar, där vi vågat testa idéer tidigt. Vi har bland annat varit med och startat en bilpool, delbilspoolen, tillsammans med andra aktörer som ett sätt att sänka tröskeln för fler invånare att köra elbil. Vi började i liten skala och har idag 800 unika användare som kör allt längre sträckor.

Ett annat exempel är att Kalmar kommun erbjuder etablering av kommersiella laddstolpar på allmän plats- och kvartersmark. Kvartersmark är allmän plats som ska kunna användas av alla, vilket tidigare har hindrat att den används för ”bara” elbilar, men i takt med att allt fler skaffar elbil har kommunen kunnat se att laddstolpar ska erbjudas där.

– Kommunen pekar ut platser centralt i staden där marknadsaktörer får etablera och drifta laddinfrastruktur som är öppna för allmänheten. Vi ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning och operatörerna ansvarar för att installera stolparna, underhåll och drift. I april 2022 pekades möjlighet ut för 300 laddpunkter som hittills resulterat i ca 60 nya laddpunkter.

Redan 2006 sattes målet om en fossilbränslefri kommun 2030, och 2022 skärptes målet till klimatneutralitet. Kalmar kommun har kommit långt, men ser stor potential att fortsätta främja eldrivna fordon. Bland annat planerar dem att ta fram en handlingsplan för fossilfria drivmedel med konkreta åtgärder de kommande åren. En viktig del i handlingsplanen är att ta fram en lokaliseringsstrategi för laddinfrastruktur för att pusha aktörer att etablera laddinfrastruktur på mindre attraktiva platser, bland annat på landsbygden, men strategiskt viktiga platser för kommunen. Arbetet med handlingsplanen påbörjas under 2024.

– Vi tittar även på möjligheter för andra transportslag än vägtrafik att elektrifieras. Kalmar Öland Airport, som är en ganska liten flygplats och ägs av kommunen och regionen, är med i projekt om elflyg, berättar Elvira Laneborg.

Svenska regionala flygplatser genomförde under hösten 2021 en Elflygsturné där Kalmar Öland Airport var ett av stoppen. Besökarna fick veta mer om hur flyget jobbar med omställningen och en chans att testa på en tur i ett 2-sitsigt flygplan, som drivs enbart av el. 2018 gjorde två av Kalmars kommunala bolag, Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport, en gemensam satsning på en mer hållbar framtid. På flygplatsområdet i Kalmar finns numera en medlemsägd solcellspark, Törneby Solpark, som omfattar 20 000 kvm och har kapacitet att producera ca 3 000 000 kWh/år. På sikt vill kommunen kunna koppla ihop elflyget med egenproduceras solkraft.

Det lokala energibolaget Kalmar Energi har varit tidiga med satsning på förnybar energiproduktion vilket kommunen ser har skapat en kultur av nytänk och klimatfokus. Likaså har kommunens bostadsbolag Kalmarhem varit både framsynta och framgångsrika i sitt klimatarbete genom åren. På senare tid har de också tagit sig an hyresgästernas mobilitetsvanor eftersom de, genom klimatberäkningar, kunnat konstatera att det är bolagets största klimatavtryck och långt större än aktiviteter som sker i den egna verksamheten.

Anna Karlsson, vd för Kalmar Energi, lyfter fram vikten av att involvera flera olika aktörer och vara öppen för nya idéer som en del av det vinnande konceptet:

– Vi har arbetat prestigelöst på så sätt att det är många parter som har kunnat komma med en idé som sedan vi eller andra har hakat på och därmed förstärkt. Det tror jag verkligen är ett vinnande koncept både i detta och framåt.

Elektrifieringstakten har ökat snabbt i hela Sverige och jämte en växande efterfrågan vittnar många kommuner om svårigheter att ställa om, inte minst när gamla regelverk inte hunnit anpassas efter nya behov. Kalmar kommun är inget undantag, och har behövt hitta kreativa lösningar längs med vägen. Ett område där de ser stor potential är i delningsekonomin:

– Vi vet att vi måste använda och dela resurser smartare – både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Det viktigaste i samhällsperspektiv är att få tillgång till de smarta lösningarna enkelt, i motsats till att äga allt själv. Men här är det snårigt för offentlig sektor att dela resurser med andra trots att det är helt logiskt i ett system där kommunernas verksamhet finansieras av skattemedel. I vårt fall handlar det både om kommunens fordonspark – som kan nyttjas av fler när vi själva inte använder fordonen – och om kommunens mark som vi vill använda för att underlätta klimatomställningen, säger Elvira Laneborg och fortsätter:

– Kalmar är också en stor besöksdestination och vi behöver titta mer på hur t.ex. gästhamnen kan främja det förnybara. Detsamma gäller förstås Kalmar Hamn som har stora utvecklingsplaner men behöver växa hållbart.

Slutligen, om ni vill lyfta fram en insikt som ni ser som särskilt betydelsefull, vad skulle det vara då?

– Sök samarbeten med andra! Ensam är inte stark och det kommer fram bättre idéer i blandade forum. Var nyfiken och våga prova, det är bara så som innovation och utveckling sker, avslutar Elvira Laneborg.


Kontakt

Vill du veta mer om Kalmars karbete med att främja eldrivna fordon, kontakta

Elvira Laneborg
Hållbarhetsstrateg klimat och miljö, Kalmar kommun
elvira.laneborg@kalmar.se

 

Vill du veta mer om Laddguldet eller 2030-sekretariatets arbete, kontakta

Agnes Bondelid
Presskontakt och strategisk kommunikatör
agnes.bondelid@2030sekretariatet.se
0707 34 38 78

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet