Med utgångspunkt i kommunernas roll för utrullning av laddinfrastruktur arrangerar 2030-sekretariatet tillsammans med Cloudberry Communications tre workshops under våren 2024 med syfte att röja hinder för transportsektorns elektrifieringen och öka samverkan mellan berörda aktörer och myndigheter.

För att minska utsläppen från inrikes transporter krävs en rad åtgärder på nationell och lokal nivå. I övergången från fossila drivmedel är en kombination av fossilfria drivmedel helt nödvändigt, där eldrift är en viktig komponent som kommer få allt större betydelse kommande år. Sverige ställer nu om i snabb takt och ett stort ansvar läggs på kommuner, regioner och länsstyrelser att möta behovet av infrastruktur på lokal och regional nivå. Genom att öka kunskapsutbytet mellan berörda aktörer, dela beprövade lösningar, stärka dialogen och öka samverkan kan vi effektivisera omställningen till eldrift och utrullningen av laddinfrastruktur.

Datum & Tid

Datum: Onsdag 17 april 2024
Plats: XVII, Kvarnbergsgatan 2, Göteborg
Tid: kl. 13–16
Förtäring: Vi bjuder på fika

Medverkande

Personer med strategiskt ansvar för elektrifiering på kommunnivå, inom regioner och länsstyrelser
Energimyndigheten
Energimarknadsinspektionen
Trafikverket
Naturvårdsverket
Branschorganisationer
Aktörer (kommersiella och kommunala) som i samverkan med kommunerna spelar en central roll för utrullningen av laddinfrastruktur

Målsättning

Syftet med workshopen är tredelat:

Kunskapsutbyte – dela erfarenheter och lösningar för att tillsammans lära av det som fungerar och accelerera omställningstakten
Samverkan – stärka kontaktnät för samarbeten och samverkan mellan centrala aktörer samt kommuner emellan
Politisk påverkan & dialog – dela insikter om hinder, lösningar och behov där rikspolitik och myndigheter kan skapa bättre förutsättningar för kommunernas elektrifieringsarbete

Vill du medverka?

Kontakta agnes.bondelid@2030sekretariatet.se för mer information med en beskrivning av hur du/ditt företag/kommun/organisation bidrar till omställningen.

Fler tillfällen

Tillfällena är uppdelade geografiskt för att i största möjliga mån förenkla resa inom södra, mellersta och norra Sverige med datum enligt följande:

Stockholm 2 februari
Göteborg 17 april
Umeå 23 april

Efter samtliga workshops summerar vi insikterna i ett slutseminarium 7 maj i Stockholm tillsammans med berörda myndigheter. Seminariet kommer gå att följa live. Mer info inom kort.

Program & deltagarlista

Workshop – Göteborg 17 april

13.00
START: AXPLOCK AV VERKTYG & LÖSNINGAR

2030-sekretariatet & Cloudberry Communications & XVII Sustainability
Välkomna! Transportsektorns omställning, en lägesbeskrivning.

Gustaf Länn, Uppdragsledare för Nationell samordning för laddinfrastruktur, Energimyndigheten
En överblick av myndighetens uppdrag kopplat till transportsektorns elektrifiering samt vilka hinder/frågor som hanteras på nationell nivå.

Lars Carlsson, utredare för ”Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark”, Transportstyrelsen
Summering av den utredning som utkom 5/4–24, som ämnar vägleda kommunerna hur lagstiftningen bör tolkas vid beslut om laddplatser på allmän platsmark.

Suzanne Gezelius & Kjersti-Maria Persson Skare, Klimatklivet, Naturvårdsverket
Så kan deltagarna nyttja Klimatklivet vid etablering av laddinfrastruktur. Frågestund med deltagarna.

Angelica Rennerfelt, Fyrbodals Kommunalförbund
Så kan information och samordning mellan kommuner stärka kommunernas laddinfrastrukturplanering, och här finns information att tillgå.

RISE / Power Circle
Presentation av nytt projekt som vägleder kommunerna vid etablering av laddning för flerfamiljshus.

Business Region Göteborg (BRG)
Laddning och effektbehov för lätta och tunga kommersiella transporter.
Roll- och ansvarsfördelning i transportvärdekedjorna – så kan kommuner och regioner hitta sin roll.

Henrik Lysén, Strömstadsbyggen
Exempel på praktiskt genomförande – så kan kommunen arbeta strategiskt med laddpunkter för att bidra till fossilfri mobilitet och en attraktiv stad.

Åsa Kalee, Hub Park
En helhetslösning för hållbar mobilitet i städerna – så kan övergången bidra till kommunens stadsutveckling.


14.00
WORKSHOP – PASS 1
Vi fokuserar på lösningar och kunskapsutbyte utifrån de utmaningar och behov som representeras kring bordet. Varje aktör bidrar utifrån sin kontext.


14.45
PAUS – FIKA, KAFFE, NÄTVERKANDE


15.15
WORKSHOP – PASS 2
Vi fokuserar på ansvar, rollfördelning och hur deltagarna kan ta vidare arbetet på hemmaplan.


15.45
SUMMERING
2030-sekretariatet och Cloudberry Communications avrundar dagen med info om nästa steg.


16.00
AVSLUT

*Tiderna är preliminära baserat på hur dialogen utvecklar sig. Vi avslutar senast kl. 16.00.

Deltagare

Energimyndigheten
Transportstyrelsen
Klimatklivet, Naturvårdsverket
ADDA inköpscentral, SKR
Energikontor Syd
Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen Västra Götaland
Region Skåne
Region Halland
Fyrbodals kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
Sjuhärads kommunalförbund / Boråsregionen
Helsingborgs stad
Lidköping kommun
Vårgårda kommun
Malmö stad
Borås stad
Ale kommun
Kungälvs kommun
Halmstad kommun
Trollhättan stad
Göteborgs stad
Marks kommun
Partille kommun
Falkenbergs kommun
Kungsbacka kommun
Strömstadsbyggen
Mölndals parkering
Local Grid, E.ON
Drive Infrastructure, E.ON
Network Solutions, Vattenfall
Eldistribution, Vattenfall
Ellevio
Göteborg Energi
Partille Energi
StrömstaNET
Business Region Göteborg
Klimat 2030, Västra Götalandsregionen
Klimatkommunerna
Power Circle
TRB Sverige
RISE
Chalmers tekniska högskola
Chalmers Industriteknik
DB Schenker
Scania Sverige
Volvo Trucks
Volvo Cars
OKQ8
Eways
PayNCharge
VP SalesTech
Zaptec
Hub Park
Milepost
Intuizio
Urbanista stad
EHF AB