Med utgångspunkt i kommunernas roll för utrullning av laddinfrastruktur arrangerar 2030-sekretariatet tillsammans med Cloudberry Communications tre workshops under våren 2024 med syfte att röja hinder för transportsektorns elektrifieringen och öka samverkan mellan berörda aktörer och myndigheter.

För att minska utsläppen från inrikes transporter krävs en rad åtgärder på nationell och lokal nivå. I övergången från fossila drivmedel är en kombination av fossilfria drivmedel helt nödvändigt, där eldrift är en viktig komponent som kommer få allt större betydelse kommande år. Sverige ställer nu om i snabb takt och ett stort ansvar läggs på kommuner, regioner och länsstyrelser att möta behovet av infrastruktur på lokal och regional nivå. Genom att öka kunskapsutbytet mellan berörda aktörer, dela beprövade lösningar, stärka dialogen och öka samverkan kan vi effektivisera omställningen till eldrift och utrullningen av laddinfrastruktur.

Medverkande

Personer med strategiskt ansvar för elektrifiering på kommunnivå, inom regioner och länsstyrelser
Energimyndigheten
Energimarknadsinspektionen
Trafikverket
Naturvårdsverket
Branschorganisationer
Aktörer (kommersiella och kommunala) som i samverkan med kommunerna spelar en central roll för utrullningen av laddinfrastruktur

Målsättning

Syftet med workshopen är tredelat:

Kunskapsutbyte – dela erfarenheter och lösningar för att tillsammans lära av det som fungerar och accelerera omställningstakten
Samverkan – stärka kontaktnät för samarbeten och samverkan mellan centrala aktörer samt kommuner emellan
Politisk påverkan & dialog – dela insikter om hinder, lösningar och behov där rikspolitik och myndigheter kan skapa bättre förutsättningar för kommunernas elektrifieringsarbete

Datum & Tid

Datum: Tisdag 23 april 2024
Plats: Sweco, Fredsgatan 19 , Umeå
Tid: kl. 13–16
Förtäring: Vi bjuder på fika

Vill du medverka?

Kontakta agnes.bondelid@2030sekretariatet.se för mer information med en beskrivning av hur du/ditt företag/kommun/organisation bidrar till omställningen.

Fler tillfällen

Tillfällena är uppdelade geografiskt för att i största möjliga mån förenkla resa inom södra, mellersta och norra Sverige med datum enligt följande:

Stockholm 2 februari
Göteborg 17 april
Umeå 23 april

Efter samtliga workshops summerar vi insikterna i ett slutseminarium 7 maj i Stockholm tillsammans med berörda myndigheter. Seminariet kommer gå att följa live. Mer info inom kort.

Program – Umeå 23 april

13.00
START: AXPLOCK AV VERKTYG & LÖSNINGAR

2030-sekretariatet & Cloudberry Communications
Välkomna! Transportsektorns omställning, en lägesbeskrivning.

Gustaf Länn, Uppdragsledare för Nationell samordning för laddinfrastruktur, Energimyndigheten
En överblick av myndighetens uppdrag kopplat till transportsektorns elektrifiering samt vilka hinder/frågor som hanteras på nationell nivå.

Petter Huddén, vd Intuizio AB (medgrundare till Drivmedla.se)
Hur kan drivmedla.se fungera som verktyg när kommuner och regioner ställer om, och vilken potential har plattformen att utvecklas framgent?

Lars Carlsson, utredare för ”Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark”, Transportstyrelsen
Summering av den utredning som utkom 5/4–24, som ämnar vägleda kommunerna hur lagstiftningen bör tolkas vid beslut om laddplatser på allmän platsmark.

Suzanne Gezelius, Klimatklivet, Naturvårdsverket
Så kan medverkande deltagare nyttja Klimatklivet vid etablering av laddinfrastruktur.

RISE / Power Circle
Presentation av nytt projekt som vägleder kommunerna vid etablering av laddning för flerfamiljshus.

Rasmus Lindé, vd, LIR teknik
Insikter från en aktör i framkant – värdefulla erfarenheter för dig som ställer om.

Fler talare annonseras inom kort


13.45
PAUS – FIKA, KAFFE, NÄTVERKANDE


14.00
WORKSHOP – PASS 1
Vi fokuserar på samverkan och kunskapsutbyte utifrån de olika roller som representeras kring bordet och som gemensamt utgör det nya ”ekosystemet” av aktörer och tjänster. Deltagarna bidrar med behov och lösningar utifrån sin kontext.


14.30
WORKSHOP – PASS 2

Fördjupat kunskapsutbyte mellan aktörer som delar liknande roller eller prioriterade frågor. Fokus på att dela insikter, lösningar och prioritera åtgärder.


15.00
PAUS – FIKA, KAFFE, NÄTVERKANDE


15.15
WORKSHOP – PASS 3
Vi reflekterar i stor grupp kring ansvar, potential, rollfördelning och hur deltagarna kan ta vidare arbetet på hemmaplan.


15.45
SUMMERING
2030-sekretariatet och Cloudberry Communications avrundar dagen med info om nästa steg.


16.00
AVSLUT

*Tiderna är preliminära baserat på hur dialogen utvecklar sig. Vi avslutar senast kl. 16.00.

Deltagare i urval

Energimyndigheten
Klimatklivet, Naturvårdsverket
Energikontor Norr
Energikontor Jämtland Härjedalen
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen Västerbottens län
Region Västernorrland
Region Västerbotten
Umeå kommun
Härnösands kommun
Nordmalings kommun
Skellefteå Kommun
Sollefteå kommun
Åre kommun
Luleå kommun
Sundsvall kommun
Östersunds kommun
BioFuelRegion
Power Circle
RISE
Esam
Zpark Energy Systems
Network Solutions, Vattenfall
Sweco
Milepost
LIR Teknik
Casa Delivery
Volvo Cars
Scania Sverige
Intuizio (företräder bl.a. Drivmedla.se)