I promemorian som nyligen remitterades föreslås att klimatpremien inte längre ska beviljas för biogasdrivna lastbilar och arbetsmaskiner; stödet ska enbart gå till eldrivna lastbilar. Vi har här sammanställt vad samtliga remissinstanser som berör frågan i sina remissvar anger.

Sammantaget är stödet mycket brett för att klimatpremien också fortsättningsvis ska ges även till biogasdrivna lastbilar och arbetsmaskiner, och att det alltså inte ska hanteras genom Klimatklivet. De aktörer som berör den legala delen av frågan föreslår att Sverige gör som Finland och använder EU:s de minimis-regler för att möjliggöra detta.

Läs hela sammanställning här!

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet