En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Inriktningsunderlaget är, enkelt uttryckt, det underlag Trafikverket lämnar till regeringen inför varje ny infrastrukturproposition, som i sin tur utgör grunden för den nationella infrastrukturplan som sträcker sig tolv år fram i tiden. Det senaste underlaget presenterades i vintras och remisstiden gick ut i april. En genomläsning av svaren från främst länsstyrelserna och centrala myndigheter visar att det finns en omfattande kritik mot underlagets resonemang och antaganden. Denna sammanställning avser den mer systemmässiga kritiken, sammanfattad i fem punkter som presenteras närmare nedan. I såväl dessa myndigheters som i andra remissvar förekommer en mängd andra kritiska synpunkter, ofta av mer detaljerad karaktär.

Läs hela sammanfattningen här

Läs pressmeddelandet här (04.07.2024)

I samarbete med

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet