Hur kan regering, riksdag och våra kommuner skapa rätt förutsättningar för ökad bildelning? Det är utgångspunkten när branschen för första gången går samman i ett unikt forum för att presentera åtgärdsförslag till våra politiker.

Bilen utgör en viktig del av vårt transportsystem, men den är dyr och har en stor klimatpåverkan. En privatägd bil används i genomsnitt 4 % av dygnets timmar. resterande tid står den parkerad medan kostader som försäkring, parkering och värdeminskning tickar på. Om varje bil nyttjas mer effektivt kan vi både minska kostnaderna för privatpersonen, frigöra utrymme i våra städer och minska utsläppen från persontransporterna.

Bildelning är en växande bransch som på ett smart sätt möter behoven av personbil, men effektiviserar användandet – och i många fall förenklar för föraren som slipper skötsel, besiktningar och andra moment förknippade med bilägande. Trots det är de politiska förutsättningarna för bildelning betydligt sämre i Sverige än i våra grannländer.

För att röja de hinder som branschen identifierat, och motivera fler bilister att välja delad mobilitet har branschens aktörer gått samman i ett unikt bildelningsforum. Forumet är öppet för alla bildelningsaktörer. Tillsammans föreslår de konkreta åtgärder för våra folkvalda där de kan skapa rätt förutsättningar för ökad bildelning. Många av de förslag som skulle underlätta ökad bildelning är redan utredda och klara för beslut. Det är dags att våra politiker gör det lätt att göra rätt.

I ett första skede fokuserar forumet på fem prioriterade frågor:

  1. Fastställa en officiell definition: Regeringen bör tillsammans med branschen fastställa en officiell definition av bildelning, så att vi i lagens mening vet vad vi pratar om.
  2. Ändra parkeringslagstiftningen: Kommuner som önskar tilldela gatumark till bildelningstjänster bör ha rätt att göra så. Kommunen bör vidare ha rätt att själv bestämma vilken avgift man önskar ta ut eftersom parkeringsavgifter kan användas som verktyg för att motivera överflyttning till delade fordon och styra bildelningstjänsterna till de områden man önskar.
  3. Öka tillgängligheten: Förutom tilldelning av gatumark bör kommunerna få möjlighet att öka tillgängligheten till bildelning genom sina detaljplaner och även via markanvisning i samband med bygglov (de så kallade p-talen). Kommunerna bör också ha möjlighet att prioritera laddplatser för delade elbilar.
  4. Sänka skatten: Precis som kollektivtrafik, är bildelning en del av ett modernt och miljövänligt transportsystem. Momsen bör därför sänkas till 6% för att harmonisera med kollektivtrafik, taxi och andra delade transporter. Det bör också bli skattemässigt minst lika förmånligt att använda bildelning som det i dag är med privat tjänstebil.
  5. Skapa goda exempel: Offentlig sektor och offentligt ägda bolag har i dag tusentals privata bilar som i låg grad nyttjas efter arbetstid. Driftas dessa bilar av en bildelningsaktör möjliggör det också att privatpersoner kan använda bilarna på kvällar och helger. Detta skapar dessutom ett basutbud som gör att bildelning även kan erbjudas i mindre kommuner

Vill du veta mer om 2030-sekretariatets arbete kring bildelning, vänligen kontakta mattias.goldmann@2030sekretariatet.se
Vill du veta mer om Bildelningsforumet, vänligen kontakta david@hyre.se

2030-sekretariatet driver i egen regi förslag för ökad delad mobilitet där bildelning är en viktig pusselbit. I samråd med bildelningsbranschen har 2030-sekretariatet varit med som initiativtagare till ett Bildelningsforum. 2030-sekretariatet medverkar inte i egenskap av branschaktör, men bistår med kunskap och inspel som led i att Sverige ska nå klimatmålet för transportsektorn till 2030.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet