I denna sammanställning visar vi att regionerna delar länsstyrelsernas och de centrala verkens kritik att det saknas åtgärder för ett transporteffektivt samhälle. De efterlyser möjligheten att i den regionala infrastrukturplanen få finansiera s k steg 1- och 2-åtgärder. De uppmanar regeringen att ändra i regelverk och förordningar. Regionerna tillhör också den växande kören av kritiker som menar att de basprognoser som tas fram inte håller måttet. Här finns också oron över att Trafikverkets scenario med kraftigt ökad tillförsel av biodrivmedel är äventyrlig ur såväl ekonomisk som miljösynvinkel.

I en tidigare sammanställning har vi visat att Trafikverkets inriktningsunderlag mötts av en omfattande kritik från såväl samtliga länsstyrelser som från en rad centrala myndigheter med anledning att yttra sig om hur svensk transportinfrastruktur bör utvecklas de närmaste tolv åren. Kritiken handlar om att man inte anser att underlaget tillräckligt väl beaktar möjligheterna till transporteffektivisering, att man gör antaganden utifrån en basprognos som tål att ifrågasättas och att man bygger ett klimatscenario på antagandet om en kraftig ökning av biodrivmedelsförbrukningen under en övergångsfas. Man ifrågasätter också hur underlaget överensstämmer med det klimatpolitiska ramverket och om det överhuvudtaget svarar på vad som formulerades i regeringens direktiv.

Regionerna, som har samma roll i transportplaneringen som Trafikverket fast på regional nivå, är förvånansvärt skarpa i sin kritik av underlaget.

Läs hela sammanställningen här

Läs även:

  • Sammanställning av remissvar och vår analys här.
  • 2030-sekretariatets remissvar här
  • Debattartikeln ”Låt infrastrukturen bidra till klimatmålen”, publicerad i Altinget 9 mars 2021, här

Ta del av Ekots fyra inslag här:

Ta del av annan rapportering här:

Kontakt

Fredrik Holm, miljödebattör och författare till boken ”Vänd pyramiden – planera för hållbar mobilitet”, info@fredrikholm.nu, 073-330 81 58

Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendefrågor, 2030-sekretariatet, maria.stenstrom@2030sekretariatet.se, 073-444 15 48

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet