Hela regeringsunderlaget står bakom nettonoll 2045 och de nationella etappmålen, medan EU:s klimatmål inom ESR kan nås genom att köpa utsläppsrätter från andra länder. Miljömålsberedningen ska bredda och utvärdera Sveriges klimatmål. 2030-sekretariatet välkomnar den breda överenskommelsen, men betonar vikten av föregångsländer också för EU:s omställning.

14-11-2023 PRESSMEDDELANDE

– Bred politisk enighet är grunden för en snabb klimatomställning. Därför är det mycket välkommet att samtliga åtta riksdagspartier nu står bakom de svenska klimatmålen till 2030, 2040 och 2045. Att näringslivet ska ge goda förutsättningar att vara motorn i omställningen är logiskt – vi har ju sett ett oerhört näringslivstryck för ett svenskt klimatledarskap, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet välkomnar också att näringsminister Ebba Busch så tydligt lyfter fram behovet av såväl elektrifiering som biodrivmedel och elektrobränslen för transportsektorn, och föreslår att regeringen också lyfter in beteendeskiftets potential. Sammantaget bör regeringen, menar 2030-sekretariatet, ha som utgångspunkt att klara både egna och EU:s klimatmål utan att behöva skicka pengar till andra länders statskassor för att köpa utsläppsrätter.

– Klimatminister Romina Pourmokhtaris fokus på att Sverige inte bara ska gå först, utan att andra länder också ska ta efter är klokt. Det pekar på värdet av att vara ett föregångsland i omställningen – det är så vi som litet land kan göra störst skillnad, kommenterar Mattias Goldmann.

Regeringen ger Miljömålsberedningen i uppdrag att utvärdera de svenska etappmålen inklusive 2030-målet för transportsektorn gentemot EU:s Fit for 55. 2030-sekretariatet välkomnar detta, men betonar att det inte bör leda till sänkta svenska ambitioner – och att översynen bör inkludera en riskbedömning av EU:s framtida klimatarbete.

– Det är EU-val i juni och inom ett år har vi en ny EU-kommission som tyvärr troligen är klimatmässigt svagare än dagens. Vi kan inte utesluta att det vi nu gläds åt på EU-nivå kan urholkas eller avvecklas, vilket pekar på värdet av att också fortsatt ha nationella klimatmål. Att ha både hängslen och livrem är inte så dumt i en så avgörande fråga som klimatet och vår gemensamma framtid.

Sverigedemokraternas Martin Kinnunen är övertygad om att transporternas klimatpåverkan minskar redan 2025. Det gläder och förvånar 2030-sekretariatet.

– Med den kraftigt sänkta reduktionsplikten anger regeringens egna beräkningar att transportsektorns klimatpåverkan ökar med uppemot fem miljoner ton år 2025. Även med en ändrad beskattning som tydligare gynnar förnybara drivmedel, stark stimulans till elfordon och ett påskyndat beteendeskifte är det svårt att se hur transporternas klimatpåverkan ska kunna börja minska så snabbt, men vi bidrar mycket gärna till att det sker, säger Mattias Goldmann.

I 2030-sekretariatets rapport Konkretisera mera finns 64 förslag på konkretiseringar av budgetpropositionens förslag för transportsektorns omställning.

– Nu står alla åtta partier bakom de svenska klimatmålen. Denna breda enighet bör regeringen bygga vidare på, genom att förankra sin klimatpolitik väl men också genom att ta fasta på kloka förslag från oppositionen. I klimatkampen bör alla välkomnas, säger Mattias Goldmann.

Mer information

Konkretisera mera – Så utformas budgetpropositionens förslag för bästa möjliga omställning av transportsektorn

Mycket av det som beslutas genom regeringens budget behöver preciseras. 2030-sekretariatet har nu sammanställt budgetpropositionens alla konkreta förslag för transportsektorns omställning och föreslår hur de bör utformas för att säkerställa att både svenska och EU:s klimatmål uppnås.

Framåt tillsammans – Underlag för partipolitisk enighet i transportsektorns omställning utifrån oppositionspartiernas skuggbudgetar

Regeringen betonar vikten av en långsiktig och effektiv klimatpolitik, och har i arbetet med den klimatpolitiska handlingsplanen potential att etablera bred partipolitisk enighet i avgörande frågor. 2030-sekretariatet har med detta i åtanke sammanställt oppositionspartiernas budgetmotioner med fokus på vad som föreslås för transportsektorns omställning i linje med Sveriges och EU:s klimatmål. Inom ett antal områden har regeringen goda möjligheter att skapa partiöverskridande samförstånd.

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet