Klimatkrisen är akut och Sverige har i mycket bred partipolitisk enighet bestämt sig för att vara ett föredöme i omställningen, särskilt av transportsektorn. Därför är det beklämmande att vårbudgeten och regeringens samlade förslag så tydligt går i fel riktning – 2030-målet är nu i fara. Den analysen gör 2030-sekretariatet utifrån regeringens vårbudget och vårändringsbudget samt de förslag som regeringen lagt fram om sänkt skatt på bensin och diesel, check till alla bilägare, fryst reduktionsplikt och pausad indexering av drivmedelsskatten.

  • Vi delar helt regeringens bedömning att grupper och näringsgrenar som drabbas särskilt hårt av Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina bör stärkas. Det gäller till exempel bilberoende hushåll med låga inkomster, kollektivtrafiken, åkerier och jord- och skogsbruket. Men att sänka skatten på fossila drivmedel och kort före valdagen skicka alla bilägare en check på 1 000 eller 1 500 kronor har alltför dålig träffsäkerhet och är ovärdigt en ansvarsfull regering. Det säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Tillsammans med den frysta reduktionsplikten, som innebär att andelen förnybara drivmedel minska jämfört med befintlig plan, och den pausade indexeringen av drivmedelsskatten, så innebär regeringens förslag på bilcheck och sänkt skatt på fossila drivmedel att det blir klart svårare att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030.

  • Naturvårdsverket och Trafikverket har båda visat att målet kan nås med redan beslutade styrmedel, men om de nu rivs upp är målet akut hotat. Sveriges ledarposition inom omställningen, med alla de affärer och arbetstillfällen som det innebär, hotas också.

2030-sekretariatet konstaterar också att regeringen inte tycks ha tagit intryck av Internationella Energiorganet IEA:s tio rekommendationer till medlemsstater som Sverige för att minska beroendet av fossila drivmedel från bl.a. Ryssland.

  • IEA visar hur snabbt vi kan minska drivmedelsförbrukningen, transporternas klimatpåverkan och vårt beroende av rysk gas och olja, genom beteendeförändringar som dessutom ger ett bättre liv. De föreslår bland annat ökat distansarbete, bildelning och mer attraktiv kollektivtrafiken. Men i regeringens förslag ser vi tyvärr inga spår av beteendesatsningar, säger Maria Stenström, mobilitetsansvarig på 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet uppmanar nu riksdagen att trygga 2030-målet i sin behandling av vårpropositionen och de separata propositioner som avser transportsektorn. De åtgärder som gynnar fossila drivmedel och privatbilism och därmed ökar transporternas klimatpåverkan måste motsvaras av andra satsningar som minskar utsläppen. I sina remissvar på regeringens promemorior har 2030-sekretariatet lyft fram en rad såna förslag, som samtliga riksdagspartier nu kommer att delges.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Maria Stenström, 073-444 15 48. Se också https://www.2030sekretariatet.se/pagaende-remisser-och-remissvar/

Den ekonomiska vårpropositionen återfinns på https://www.regeringen.se/4973d9/contentassets/6d27d1737a41451fb5350ead9697b2c0/2022-ars-ekonomiska-varproposition-prop.-202122100.pdf och vårändringsbudgeten på https://www.regeringen.se/497398/contentassets/9c3220424b5b40f5a6cb5aa616e8cf6e/varandringsbudget-for-2022-prop.-20212299.pdf