2030-pusslet är ett nytt och unikt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålet inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv.

Trots att vi endast har åtta år kvar till 2030 och trots att flera konkreta styrmedel och initiativ som driver utvecklingen framåt finns saknar Sverige en transportpolitisk, heltäckande handlingsplan. Det finns därför ett akut behov av att identifiera och kvantifiera resultaten av tagna beslut, och identifiera kompletterande åtgärder för att nå målen utifrån ett system- och helhetssyn.

Det saknas inte kunskap om vilka pusselbitarna är, däremot finns det kunskapsluckor om hur transportsektorns omställning kopplar till energisystemets omställning i stort, samt hur stor potentialen för åtgärder för att åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle verkligen är. Framför allt övertecknas de tillgängliga energi- och råvaruresurserna när alla färdplaner summeras.

Det kommer behövas en palett av olika lösningar för att nå en kraftig minskning av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Med de olika lösningarna ökar behovet av analyser utifrån ett system- och helhetsperspektiv och ökad samverkan med samhällets aktörer kring effektiva åtgärder

Projektet 2030-pusslet syftar till att lägga fram en heltäckande handlingsplan för hur Sverige ska uppfylla 2030-målet utifrån ett systemperspektiv. Projektet som är delfinansierat av Energimyndigheten görs i samarbete med PROFU, Chalmers energiteknik och Energiforsk med hjälp av den mycket omfattande TIMES NORDIC energianalysmodellen där vi med stöd av kvalificerade modellanalyser ska beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla klimatmålen för 2030. Modelleringen tar hänsyn till bland annat styrmedel som påverkar transportsektorn, förändringar vad gäller transporteffektivitet, bränslebyten, elektrifiering, fordonstekniken etc. Resultaten kan du se här.

Ett viktigt syfte med projektet är att samla transportsektorns aktörer för att gemensamt identifiera åtgärdsförslag för att – med hänsyn till kostnads- och hållbarhetsaspekter – kunna uppfylla transportsektorns klimatmål till 2030.

Projektet pågår mellan december 2021 och avslutas i december 2023. Ambitionen är dock att projektet ska fortsätta i en andra etapp därefter, fram till målåret 2030 (baserat på de erfarenheter vi får under den första etappen).

Vill du veta mer om projektet kontakta Maria.stenstrom@2030sekretariatet.se

Mer om 2030-pusslet

2030 ska transportsektorn vara fossilfri. Vilka pusselbitar är mest akuta att få på plats och vem ska lägga dem? Det besvaras i detta interaktiva seminarium i Almedalen 2022, där var och en får chansen att lägga sin pusselbit. Se webbinariet här

2

Ny analys: Klimatmål svåra att nå om bränslepolitiken blir varaktig

EKOT 4 maj 2022: Om bensin och dieselskatten sänks med 3-4 kr och reduktionspliktens paus består, missar Sverige klimatmålet för transporter, visar analysen som konsultfirman Profu har gjort. År 2030 kan i så fall transportutsläppen ha minskat med drygt 40 procent istället för 70 procent, som är det klimatmål riksdagen beslutat. ”Det finns en risk att tillfälliga lättnader blir svåra att återställa”, säger Martin Hagberg, analytiker. Lyssna på inslaget här

Under webbinariet 22 december 2021 presenterades projektet, ett antal antaganden (pusselbitar) testades och experter fick kommentera. Se webbinariet här

pussel crop

Tillsammans med analytikerna på PROFU har vi tagit fram utförlig analys av vad de olika politiska förslagen innebär för 2030-målet. En viktig faktor visar sig vara huruvida reduktionsplikten pausas ett år eller förskjuts med ett år. En annan viktig faktor är den sänkta drivmedelsskatten. Läs mer här

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet