Omställningen av tunga transporter från fossilt till el och förnybart har gått långt trögare än på personbilssidan. Därför tar 2030-sekretariatet nu i bred samverkan fram en strategi och handlingsplan för hur vägburna godstransporter ska bidra till 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Till skillnad från andra dokument, skrivs detta i bred samverkan – eComExpo fungerar som expert-skrivarverkstad och dina tankar är välkomna! Läs basdokumentet här och mejla oss dina synpunkter per rubrik på maria.stenstrom@2030sekretariatet.se

 /Mattias