Vi deltar gärna i projekt

2030-sekretariatet deltar gärna i utvecklingsprojekt med den gemensamma nämnaren klimatomställning i transportsektorn. Vi tror på tekniken, och vi tror på samverkan.

Projekt vi deltar i idag

2030-pusslet – Så når vi transportmålet

2030-pusslet är ett nytt och unikt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålet inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv.

Trots att vi endast har åtta år kvar till 2030 och trots att flera konkreta styrmedel och initiativ som driver utvecklingen framåt finns saknar Sverige en transportpolitisk, heltäckande handlingsplan. Det finns därför ett akut behov av att identifiera och kvantifiera resultat av tagna beslut, och identifiera kompletterande åtgärder för att nå målen utifrån en helhets- och systemsyn

Det saknas inte kunskap om vilka pusselbitarna är, däremot finns det kunskapsluckor om hur transportsektorns omställning kopplar till energisystemets omställning i stort samt hur stor potentialen för åtgärder för att åstadkomma ett mer transporteffektivt samhälle verkligen är. Framför allt övertecknas de tillgängliga energi- och råvaruresurserna när alla färdplaner summeras.

Det kommer behövas en palett av olika lösningar för att nå en kraftig minskning av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Med de olika lösningarna ökar behovet av analyser utifrån ett system- och helhetsperspektiv och ökad samverkan med samhällets aktörer kring effektiva åtgärder

Projektet 2030-pusslet syftar till att lägga fram en heltäckande handlingsplan för hur Sverige ska uppfylla 2030-målet utifrån ett systemperspektiv. Projektet som är delfinansierat av Energimyndigheten görs i samarbete med PROFU, Chalmers energiteknik och Energiforsk med hjälp av den mycket omfattande TIMES NORDIC energianalysmodellen där vi med stöd av kvalificerade modellanalyser ska beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla klimatmålen för 2030. Modelleringen tar hänsyn till bland annat styrmedel som påverkar transportsektorn, förändringar vad gäller transporteffektivitet, bränslebyten, elektrifiering, fordonstekniken etc. Resultat kan du se HÄR

Ett viktigt syfte med projektet är samlar projektet transportsektorns aktörer för att gemensamt identifiera åtgärdsförslag för att transportsektorn – med hänsyn till kostnads- och hållbarhetsaspekter – ska kunna uppfylla transportsektorns klimatmål till 2030

Projektet pågår mellan december 2021 och avslutas i december 2023. Ambitionen är dock att projektet ska fortsätta i en andra etapp därefter, fram till målåret 2030 (baserat på de erfarenheter vi får under den första etappen).

Vill du veta mer om projektet kontakta Maria.stenstrom@2030sekretariatet.se