Remisser & Policyförslag

En av 2030-sekretariatets viktigaste uppgifter är att granska och återkoppla på remiss- och policyförslag från regeringen och svenska myndigheter, eller de viktiga konsultationer som EU regelbundet publicerar. ibland går vi i förväg med egna förslag. VÅR STYRKA ÄR ATT VI KAN VARA SNABBA, OCH ATT VI ÄR HELT OBEROENDE FRÅN SPECIFIKA TEKNISKA ELLER POLITISKA LÖSNINGAR.

Pågående remisser

Remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Finns här. Skall vara inne 28 juni 2021

 

På väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22 (2030 är inte remissinstans på listan men kan ändå skicka remissvar)

Dnr.: I2020/02336, i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till sofie.maag@regeringskansliet.se.

Deadline 4 juni 2021

 

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning Fi2021/01011.

Skall vara inne 14e maj 2021

 

 

 

 

Besvarade remisser 2021

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.

Vårt remiss svar: 2030-sekretariatet remiss svar Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Upphandlingsmyndigheten: Inbjudan att lämna externa synpunkter på uppdaterade och delvis nya hållbarhetskrav för drivmedel.

Våra kommentarer: 2030-sekretariatet kommentarer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för drivmedel

Remiss av Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna
Direktlänk till 2030-sekretariatets remissvar här
Dnr: I2020/01324

Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Remiss av reduktionsplikten för bensin och diesel, kontrollstation

Direktlänk här: 2030-sekretariatet remissvar Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Dnr: I2020/03425.

 

Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2022-2033 och 2022-2037

Direktlänk här: Inriktningsunderlag nationell plan remissvar 2030-sekretariatet, i2020/02739

Dnr.: I2020/02739.

 

Besvarade remisser 2020

Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

2030-sekretariatet remissvar Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

2030-sekretariatet remissvar Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020-XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon,Dnr 287 2020

2030 sekrekretariatet Remissvar kring Miljödepartementets förslag Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (M202001180R)

2030-sekretariatet remissvar Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Fi2020 04288

 

 

 

 

Pågående konsultationer i EU

Vi lyfter fram de viktigaste, men alla konsultationen publiceras löpande här. De svar vi skriver ligger sedan synliga i ”feedback”-listan vid konsultationerna.

 

 

Vi bevakar även dessa  som är ”upcoming”, dvs konsultationen är ännu inte öppen för kommentarer:

Low-emission vehicles – improving the EU’s refuelling/recharging infrastructure

This initiative sets requirements for greatly expanding the EU’s network of recharging and refuelling stations for alternative vehicle fuels – mainly electric batteries, natural gas (CNG/LNG) and hydrogen.

The goal is to install a sufficient number of points in all countries that are easy to access and use.

This is needed to encourage people to use low- and zero-emission vehicles in much greater numbers than currently – one of the EU’s climate objectives in the new European Green Deal.

Ship traffic to or from ports in the European Economic Area accounts for some 11% of all EU CO2 emissions from transport and 3-4% of total EU CO2 emissions.

This initiative – FuelEU Maritime – aims to increase the use of sustainable alternative fuels in European shipping and ports by addressing:

  • market barriers that hamper their use
  • uncertainty about which technical options are market-ready

It is part of a package to bring the sector in line with the EU’s ambition of climate-neutrality by 2050.

Sustainable aviation fuels (advanced biofuels and electro-fuels) have the potential to significantly reduce aircraft emissions. However, this potential is largely untapped as such fuels represent only 0.05% of total jet fuel consumption.

This initiative aims to boost the supply and demand for sustainable aviation fuels in the EU. This in turn will reduce aviation’s environmental footprint and enable it to help achieve the EU’s climate targets.