Remisser & Policyförslag

En av 2030-sekretariatets viktigaste uppgifter är att granska och återkoppla på remiss- och policyförslag från regeringen och svenska myndigheter, eller de viktiga konsultationer som EU regelbundet publicerar. ibland går vi i förväg med egna förslag. VÅR STYRKA ÄR ATT VI KAN VARA SNABBA, OCH ATT VI ÄR HELT OBEROENDE FRÅN SPECIFIKA TEKNISKA ELLER POLITISKA LÖSNINGAR.

Pågående remisser

Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B. Dnr I2021/02956

Skall vara inne 23 mars 2022

Remiss av promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460)
Skall vara inne senast den 21 januari 2022

Remiss av förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.
Svar senast den 9 februari 2022

Remiss av EU-förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn.
Svar senast 9 februari 2022

Remiss av reviderade förslag av EU:s gasmarknadspaket.
Svar senast den 9 februari 2022

Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.
Svar senast den 14 februari 2022

Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 – Regeringen.se (I2021/02884)
Svar senast 28 februari 2022

 

EU:s Fit for 55 och Taxonomin.

Här ingår en lång rad remisser  på EU:s förslag till reviderade direktiv i klimatpaketet Fit for 55. 2030-sekretariatet besvarar både till svenska regeringen, och i de konsultationer EU-kommissionen öppnar för.

Expert consultations on Complementary Delegated Act covering certain nuclear and gas activities

Förlängd kommentarstid till 21 januari 2022.

 

Besvarade remisser 2022

Finansdepartementets förslag om sänkt skatt på bensin och diesel – Regeringen.se(Fi2021/03918). Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på promemoria Sänkt energiskatt på bensin och diesel Fi2021 03918

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (Fi2021/03348). Vårt svar: 2030-sekretarriatets remissvar Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Remiss av promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering(Fi2021/03915) Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering.pdf

Remiss av transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar(I2021/02587) Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon.pdf

EU:s Fit for 55.

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on Revision of the energy tax directive

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime.: Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa br änslen:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on deployment of alternative fuels infrastructure,

Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation: The Swedish 2030-secretariat comments on RefuelAviation Directive

 

Övriga remissvar 2021

Förslag för Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet. Vårt remissvar:

På utredningen: Stärkt planering för en hållbar utveckling har vi skickat följande remissvar (för nedladdning): Finansdepartementet Fi2021-01486 2030-sekretariatet remissvar SOU2021-23 Stärkt planering för en hållbar utveckling

På utredning: Remittering av betänkande SOU 2021:48 Utfasningsutredningen – Regeringen.se har vi skickat följande remiss svar: 2030-sekretariatet remissvar utfasningsutredningen

2030-sekretarriatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Fi2021-01840

2030-sekretariatet remissvar CVD Dnr I2021 00867

2030-sekretariatet remissvar SOU2020-22 Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon 20210603

2030-sekretariatet remissvar CEEAG N2021:01802Energimyndigheten: remiss om nya hållbarhetsföreskrifter

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EUs gröna taxonomiförordning Fi2021 01011

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.

2030-sekretariatet remiss svar Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Inbjudan att lämna externa synpunkter på uppdaterade och delvis nya hållbarhetskrav för drivmedel.

2030-sekretariatet kommentarer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för drivmedel

Remiss av Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna
Direktlänk till 2030-sekretariatets remissvar här
Dnr: I2020/01324

Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Remiss av reduktionsplikten för bensin och diesel, kontrollstation

Direktlänk här: 2030-sekretariatet remissvar Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Dnr: I2020/03425.

 

Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2022-2033 och 2022-2037

Direktlänk här: Inriktningsunderlag nationell plan remissvar 2030-sekretariatet, i2020/02739

Dnr.: I2020/02739.

 

Besvarade remisser 2020

Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

2030-sekretariatet remissvar Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

2030-sekretariatet remissvar Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020-XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon,Dnr 287 2020

2030 sekrekretariatet Remissvar kring Miljödepartementets förslag Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (M202001180R)

2030-sekretariatet remissvar Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Fi2020 04288

 

 

 

 

Pågående konsultationer i EU

Vi lyfter fram de viktigaste, men alla konsultationer publiceras löpande här. De svar vi skriver ligger sedan synliga i ”feedback”-listan vid konsultationerna.

 

 

 

Remisser