Remisser & Policyförslag

En av 2030-sekretariatets viktigaste uppgifter är att granska och återkoppla på remiss- och policyförslag från regeringen och svenska myndigheter, eller de viktiga konsultationer som EU regelbundet publicerar. ibland går vi i förväg med egna förslag. VÅR STYRKA ÄR ATT VI KAN VARA SNABBA, OCH ATT VI ÄR HELT OBEROENDE FRÅN SPECIFIKA TEKNISKA ELLER POLITISKA LÖSNINGAR.

Pågående remisser

Stärkt planering för en hållbar utveckling

Skall vara inne 13e september.

EU:s Fit for 55.

Här ingår en lång rad remisser  på EU:s förslag till reviderade direktiv i kliatpaketet Fit for 55. 2030-sekretariatet besvarar både till svenska regeringen, och i de konsultationer EU-kommissionen öppnar för.

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv. Skall vara inne 10 september 2021.

Remittering av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757 Skall vara inne 15e september 2021.

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime. Skall vara inne 27e augusti.

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Skall vara inne 27 augusti 2021.

Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation, svar senast 27 augusti 2021

 

 

Besvarade remisser 2021

2030-sekretarriatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Fi2021-01840

2030-sekretariatet remissvar CVD Dnr I2021 00867

2030-sekretariatet remissvar SOU2020-22 Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon 20210603

2030-sekretariatet remissvar CEEAG N2021:01802Energimyndigheten: remiss om nya hållbarhetsföreskrifter

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EUs gröna taxonomiförordning Fi2021 01011

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.

Vårt remiss svar: 2030-sekretariatet remiss svar Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Upphandlingsmyndigheten: Inbjudan att lämna externa synpunkter på uppdaterade och delvis nya hållbarhetskrav för drivmedel.

Våra kommentarer: 2030-sekretariatet kommentarer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för drivmedel

Remiss av Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna
Direktlänk till 2030-sekretariatets remissvar här
Dnr: I2020/01324

Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Remiss av reduktionsplikten för bensin och diesel, kontrollstation

Direktlänk här: 2030-sekretariatet remissvar Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Dnr: I2020/03425.

 

Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2022-2033 och 2022-2037

Direktlänk här: Inriktningsunderlag nationell plan remissvar 2030-sekretariatet, i2020/02739

Dnr.: I2020/02739.

 

Besvarade remisser 2020

Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

2030-sekretariatet remissvar Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

2030-sekretariatet remissvar Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020-XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon,Dnr 287 2020

2030 sekrekretariatet Remissvar kring Miljödepartementets förslag Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (M202001180R)

2030-sekretariatet remissvar Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Fi2020 04288

 

 

 

 

Pågående konsultationer i EU

Vi lyfter fram de viktigaste, men alla konsultationen publiceras löpande här. De svar vi skriver ligger sedan synliga i ”feedback”-listan vid konsultationerna.

Hållbara biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen – frivilliga system (genomföranderegler) Skall vara inne 27e juli.

Koldioxidutsläpp från sjöfarten – främja koldioxidsnåla bränslen Skall vara inne 14e september.

Remisser