Idag ställer vi tillsammans med våra samarbetspartner krav på att nuvarande reseavdrag reformeras i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Beteende- och livsstilsförändringar beräknas stå för ca en tredjedel av de utsläppsminskningar som måste till för att Sverige ska nå klimatmålet för transportsektorn. Att då ekonomiskt fortsätta stimulera bilåkande och förstärka bilen som det naturliga förstahandsvalet försvårar omställningen till ett mer hållbart resande och ändrade resvanor.

Regeringen kommer lägga proposition om ett enklare och mer färdmedelsneutralt regelverk för arbetsresor i riksdagen 12 april, vilket är ett viktigt och riktigt steg för att stimulera ändrade beteenden och nya resvanor.

Förslaget premierar tyvärr inte hemarbete vilket är den mest klimatsmarta arbetsresan och på sikt bör skattereduktionen för arbetsresor fasas ut. Det är inte skattekollektivet som ska subventionera våra arbetsresor utan detta måste bli en fråga för arbetstagaren och arbetsgivaren att lösa i varje enskilt fall.

Pengarna som frigörs av denna reform bör oavkortat gå till att utveckla kollektivtrafiken och nya mobilitetstjänster som gör det enklare att resa klimatklokt och nå klimatmålen 2030.

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/avskaffa-reseavdraget-som-gynnar-bilpendling-fore-kollektivtrafik/

Läs även vårt remissvar

2030-sekretariatets remissvar på promemorian Skattelättnad för arbetsresor

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet