2030-sekretariatet är positiva till att det införs en lag om motorfordonspooler men anser att utredningen har mer fokus på hinder och problem än möjligheter vilket stänger ute vissa affärsmodeller.

Kort om utredningen

Utredningen ska överväga vilka krav som ska ställas på de fordon som används i en bilpoolstjänst, och lämna förslag om hur dessa ska kunna främjas. Utredningen föreslår bland annat att en lag om motorfordonspooler införs, och definierar vad som bör räknas som en delningstjänst vilket också påverkar momssatsen för olika fordonstyper. Utredningen tar också upp parkeringsalternativ för delningsfordon och föreslår begränsningar respektive utvidgade möjligheter för kommuner att reservera parkeringsplatser för vissa typer av delningsfordon.

I korthet: 2030-sekretariatets kommentarer

2030-sekretariatet är positiva till att det införs en lag om motorfordonspooler men anser att utredningen har mer fokus på hinder och problem än möjligheter vilket stänger ute vissa affärsmodeller. För att delning av fordon skall bli ett attraktivt alternativ till egen bil och en reell faktor i klimatomställningen krävs kraftfulla initiativ och åtgärder sprungna ur ett möjlighetsfokus där nya erbjudanden, samarbeten och affärsmodeller kan utvecklas.

2030-sekretariatet vill därför rucka på invanda föreställningar och upplysa om nya sätt att tänka och tolka lagtexterna så att de blir den inkörsport till ökad delning av fordon som klimatmålen kräver. Vi föreslår därför att öppna upp för en mångfald av delningstjänster – ju fler fordon som kan delas, desto mer kan vi få ner behovet av egen bil och utveckla mobilitet som tjänst som möter människors olika transportbehov.

Läs hela remissvaret här

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet