Regeringens remiss för fortsättning av reduktionsplikten är ute, och 2030-sekretariatet har lämnat sina kommentarer. Bra förslag, men var noga med att följa utvecklingen i omvärlden. Eu kan slå undan benen på möjligheterna att klara plikten.

Reduktionsplikten infördes 2018, och reglerar att drivmedelsbolagen successivt skall öka koldioxidreduktionen från diesel respektive bensin. I det aktuella förslaget skall koldioxidreduktionen vara 66 procent för diesel och 28 procent för bensin. Det finns tekniska krav som begränsar samma snabba utveckling för diesel.

En koldioxidreduktion på 66 procent för diesel innebär en nästan 100 procentig andel biodiesel eftersom klimatnyttan av biodiesel kan antas vara kring 80 procent.

Förslaget innehåller flera andra intressanta komponenter som vi sammanfattar nedan.

  • Mycket positivt med ett långsiktigt förslag som sträcker sig över hela perioden till 2030, om än fruktansvärt sent levererat. Vi är generellt positiva till förslaget, och ser reduktionsplikten som ett mycket viktigt styrmedel. Det är en syn som vi delar med svenska myndigheter och branschen i stort. Det viktiga är att vi har långsiktiga villkor så att investerare ser en marknad för att investera i hållbara drivmedel. Energimyndigheten har fått i uppdrag att undersöka, separat från plikten, hur svensk produktion kan stimuleras. Detta, liksom stöttning till nyutvecklade tekniker, som biobränsle från skogsrester behöver prioriteras.
  • Det finns en lång rad EU direktiv som kommer att revideras under 2021 på grund av det mer ambitiösa klimatmålet. Vi fördjupar detta nedanoch menar att regeringen inte kan vänta in EU:s förslag till beslut. Det är viktigt att ha en bevakning på detta, agera proaktivt och sedan justera lagar och föreskrifter därefter. Om besluten i EU går åt fel håll under 2021 kommer vi knappast att klara plikten. Därför måste svenska myndigheter, regeringen och industrin samverka för att lyfta de svenska intressena. Se här för information om vad 2030-sekretariatet gör kring EU frågorna.
  • Mycket viktigt och bra att elektrobränslen lyfts in tidigt. I takt med att utvecklingen fortsätter kommer de kunna spela en viktig roll. Dock viktigt att de klimatprestanda som EU under 2021 kommer att lägga på produktionen förs med så fort det går. Förbered för kolbaserade bränslen, med samma strikta miljökrav. Nya drivmedel kommer in på marknaden, och det är både viktigt att skapa de rätta villkoren för dem, och att ställa relevanta miljökrav.
  • Vi är mycket positiva till tanken att ett överskott kan skjutas på framtiden eller säljas. Samma tankar pågår i EU, och vi tror en modell med handel i biodrivmedelskrediter kan införas inom en överskådlig framtid. Detta är en tanke som kan leda till möjligheten för de bästa företagen att sälja tillgodohavanden om de levererat en stor mängd biodrivmedel på marknaden. Samma modell har funnits i Kalifornien sedan 2008, och Eu har länge funderat kring att införa en sådan. Rätt utformad kan den stötta produktion av rena biodrivmedel.

Remissen i sin helhet finns här: 2030-sekretariatet remissvar Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

 

För ytterligare information: Jakob Lagercrantz, 0708-173808

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet