Remisser & Policyförslag

Ett av 2030-sekretariatets viktigaste arbetsuppgifter är att granska och återkoppla på de remiss- och policyförslag från regeringen och svenska myndigheter, eller de viktiga konsultationer som EU regelbundet publicerar. ibland går vi i förväg med egna förslag. VÅR STYRKA ÄR ATT VI KAN VARA SNABBA, OCH ATT VI ÄR HELT OBEROENDE FRÅN SPECIFIKA TEKNISKA ELLER POLITISKA LÖSNINGAR.

Besvarade remisser 2020:

Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

2030-sekretariatet remissvar Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

2030-sekretariatet remissvar Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020-XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon,Dnr 287 2020

2030 sekrekretariatet Remissvar kring Miljödepartementets förslag Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (M202001180R)

 

Pågående remisser:

Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2022-2033 och 2022-2037

Dnr.: I2020/02739. Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 29 januari 2021.

Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer. Diarienummer: Fi2020/04247

Publicerad 23e oktober. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 11 januari 2021

Remiss av Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna Diarienummer: I2020/01324

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 19 januari 2021.

Remiss av promemorian Justerad beräkning av bilförmån.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 januari 2021.

Remiss av promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Diarienummer: Fi2020/04288

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 24 november 2020 (snabb remiss).

 

 

Pågående konsultationer i EU:

The Commission  will carry out an impact assessment of regulatory and non-regulatory options for additional demand side measures to minimize the risk that products linked to deforestation are placed on the EU market and to develop a definition of deforestation-free supply chains.

Dead-line 10 december.

Feedback period 16 November 2020 – 14 December 2020

Feedback period 29 October 2020 – 26 November 2020

State aid for environmental protection and energy – revised guidelines

Feedback period 12 November 2020 – 10 December 2020

Vi bevakar även dessa  som är ”upcoming”, dvs konsultationen är ännu inte öppen för kommentarer:

Remisser