Remisser & Policyförslag

En av 2030-sekretariatets viktigaste uppgifter är att granska och återkoppla på remiss- och policyförslag från regeringen och svenska myndigheter, eller de viktiga konsultationer som EU regelbundet publicerar. ibland går vi i förväg med egna förslag. VÅR STYRKA ÄR ATT VI KAN VARA SNABBA, OCH ATT VI ÄR HELT OBEROENDE FRÅN SPECIFIKA TEKNISKA ELLER POLITISKA LÖSNINGAR.

Pågående remisser

Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter Diarienr: I2022/01472
Svar senast 1  november 2022

Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet M2022/01364
Svar senat 7 november 2022

Remiss – Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, M2022_01830
Svar senast 15 december 2022

 

Besvarade remisser 2022

Remiss av SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system  Diarienr: Fi2022/01180
Svar senast 1 oktober 2022
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Godstransporter på väg

Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck
Diarienr M2022/00841
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Miljömålsberedningen

Remiss av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon M2022/01112
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remiss av Trafikverkets förslag Förlängd och breddad ekobonus Diarienummer: I2022/00618
Vårt svar 2030-sekretariatet remissvar förlängd och breddad ekobonus I2022-00618

Remiss av promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader Dnr: I2022/00901
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar kompensation för höga drivmedelspriser dnr I2022-00901

Remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar Dnr I2022/00150
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Promemorian Parkering av elsparkcyklar dnr I2022-00150

Remiss av ändringen i förordningen om klimatbonusbilar Dnr M2022/00498
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel – Regeringen.se Dnr Fi2022/01024
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar på Tillfälligt sänkt skatt på bensin och drivmedelspris Fi2022-01024

Remiss på promemorian Pausad reduktionsplikt bensin och diesel 2023 Dnr I2022/00725
Vårt svar: 2030-sekretariatet remissvar reduktionsplikt Dnr I2022-00725 

Remiss av Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra drivmedel med B-körkort Dnr  I2021/02956
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar Bkörkort för elfordon I2021_02956

Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 – Regeringen.se (I2021/02884)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 I2021-02884

Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.
Vårt svar:  2030-sekretariatets remissvar på promemoria Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel I2021 03379

 Revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.
Vårt svar: Remissvar 2030-sekretariatet byggnaders energiprestanda

EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet  
Vårt svar: The Swedish 2030-secretariat comments on the Green Mobility package

Finansdepartementets promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (Fi2021/03460)
Vårt Svar: 2030-sekretariatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för arbetsresor Fi2021-03460

Finansdepartementets förslag om sänkt skatt på bensin och diesel – Regeringen.se(Fi2021/03918).
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på promemoria Sänkt energiskatt på bensin och diesel Fi2021 03918

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (Fi2021/03348).
Vårt svar: 2030-sekretarriatets remissvar Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Remiss av promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering(Fi2021/03915)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Remiss av transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar(I2021/02587)
Vårt svar: 2030-sekretariatets remissvar på Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

EU:s Fit for 55 och Taxonomin

Här ingår en lång rad remisser  på EU:s förslag till reviderade direktiv i klimatpaketet Fit for 55. 2030-sekretariatet besvarar både till svenska regeringen, och i de konsultationer EU-kommissionen öppnar för.

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on Revision of the energy tax directive

Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime.: Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa br änslen:  Vårt svar The Swedish 2030-secretariat comments on regulation on deployment of alternative fuels infrastructure,

Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation: The Swedish 2030-secretariat comments on RefuelAviation Directive

Övriga remissvar 2021

Förslag för Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet. Vårt remissvar:

På utredningen: Stärkt planering för en hållbar utveckling har vi skickat följande remissvar (för nedladdning): Finansdepartementet Fi2021-01486 2030-sekretariatet remissvar SOU2021-23 Stärkt planering för en hållbar utveckling

På utredning: Remittering av betänkande SOU 2021:48 Utfasningsutredningen – Regeringen.se har vi skickat följande remiss svar: 2030-sekretariatet remissvar utfasningsutredningen

2030-sekretarriatets remissvar på Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Fi2021-01840

2030-sekretariatet remissvar CVD Dnr I2021 00867

2030-sekretariatet remissvar SOU2020-22 Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon 20210603

2030-sekretariatet remissvar CEEAG N2021:01802Energimyndigheten: remiss om nya hållbarhetsföreskrifter

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EUs gröna taxonomiförordning Fi2021 01011

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.

2030-sekretariatet remiss svar Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Inbjudan att lämna externa synpunkter på uppdaterade och delvis nya hållbarhetskrav för drivmedel.

2030-sekretariatet kommentarer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för drivmedel

Remiss av Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna
Direktlänk till 2030-sekretariatets remissvar här
Dnr: I2020/01324

Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Remiss av reduktionsplikten för bensin och diesel, kontrollstation

Direktlänk här: 2030-sekretariatet remissvar Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Dnr: I2020/03425.

Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2022-2033 och 2022-2037

Direktlänk här: Inriktningsunderlag nationell plan remissvar 2030-sekretariatet, i2020/02739

Dnr.: I2020/02739.

Besvarade remisser 2020

Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

2030-sekretariatet remissvar Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

2030-sekretariatet remissvar Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020-XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

2030-sekretariatet remissvar förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon,Dnr 287 2020

2030 sekrekretariatet Remissvar kring Miljödepartementets förslag Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (M202001180R)

2030-sekretariatet remissvar Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet Fi2020 04288

Pågående konsultationer i EU

Vi lyfter fram de viktigaste, men alla konsultationer publiceras löpande här. De svar vi skriver ligger sedan synliga i ”feedback”-listan vid konsultationerna.

Remisser

Sverige väljer laddbart: 52,3% januari-april
2030-pusslet – så slår förändringarna
Avskaffa reseavdraget som gynnar bilpendling före kollektivtrafik
Remissvar: Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Fi2021/01840
Remissvar: På väg mot ökad delning av motorfordon SOU 2020:22
Omfattande remisskritik av inriktningsunderlag till nationell plan – gör om, gör rätt regeringen
Märkning på pumpen och biodrivmedel – remissvar mellan hopp och förtvivlan
Klimatsmarta transporter: Fem lärdomar av fokusland Chile
Äntligen lag om motorfordonspooler – dags att visa mod, regeringen! 
2030-sekretariatets synpunkter på förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar
2030-sekretariatet om regeringens förslag till reduktionsplikt: Höj ambitionerna för förnybart!
2030-sekretariatet om nytt förslag på beskattning av tung lastbilstrafik
Kommentar till förslaget om nytt reseavdrag – “En färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion för längre arbetsresor”, SOU 2019:36
2030-sekretariatets medskick till Bilpoolsutredningen (SOU 2018: 93)
2030-sekretariatet: Remissvar gällande Biojet för Flyget 2019:11
Förslag om koldioxidnormer för tunga fordon M2018/01273/KI – remissvar från 2030-sekretariatet
Sverige väljer laddbart: 52,3% januari-april
2030-pusslet – så slår förändringarna
Avskaffa reseavdraget som gynnar bilpendling före kollektivtrafik
Remissvar: Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Fi2021/01840
Remissvar: På väg mot ökad delning av motorfordon SOU 2020:22
Omfattande remisskritik av inriktningsunderlag till nationell plan – gör om, gör rätt regeringen
Märkning på pumpen och biodrivmedel – remissvar mellan hopp och förtvivlan
Klimatsmarta transporter: Fem lärdomar av fokusland Chile
Äntligen lag om motorfordonspooler – dags att visa mod, regeringen! 
2030-sekretariatets synpunkter på förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar
2030-sekretariatet om regeringens förslag till reduktionsplikt: Höj ambitionerna för förnybart!
2030-sekretariatet om nytt förslag på beskattning av tung lastbilstrafik
Kommentar till förslaget om nytt reseavdrag – “En färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion för längre arbetsresor”, SOU 2019:36
2030-sekretariatets medskick till Bilpoolsutredningen (SOU 2018: 93)
2030-sekretariatet: Remissvar gällande Biojet för Flyget 2019:11
Förslag om koldioxidnormer för tunga fordon M2018/01273/KI – remissvar från 2030-sekretariatet