Det är väl känt att dagens skatteavdrag för arbetspendling i form av reseavdrag är förknippat med omfattande fusk. Det är också väl känt att det används mest av höginkomsttagare i storstadslän och att det särskilt gynnar ökat bilresande. Därför välkomnar vi regeringens förslag att slopa reseavdraget och ersätta det med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Förslaget kommer omfördela resurser från storstadsområden till övriga delar, gagna samåkning, öka resandet med kollektivtrafik, minska klimatutsläppen vilket är ett viktigt steg i rätt riktning.

Det som inte förslaget tar hänsyn till är den ökade möjligheten med distansarbete.

På sikt ska vi sträva efter ett system där inte staten och skattekollektivet delfinansierar eller subventionerar enskildas resor till och från jobbet utan istället skapa ett system där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans har incitament att matcha rätt kompetens med lediga jobb samt, där så är möjligt, öka möjligheten till distansarbet.

Detta skulle frigöra flera miljarder kronor per år, som bör användas till billigare förnybara bränslen, utbyggd produktion och tillgång samt konvertering av fordon och utbyggd samåkning och andra mobilitetsåtgärder som minskar bilberoendet. Sammantaget skulle det innebära en bättre hushållning med bränslen och ett viktigt steg mot att nå klimatmålen 2030.

 

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet